Oversikt over tilskudds- og erstatningsordninger for jordbruket

Under finner du en oversikt med kort beskrivelse av ordninger rettet mot næringsutøvere i jordbruket og søknadsfrister, med lenker til steder hvor du kan finne mer informasjon og relevante søknadsskjemaer. Der ikke annet er opplyst skal søknaden leveres til kommunen.

Til de fleste tilskuddsordningene er det knyttet ulike grunnkrav/vilkår. Eksempelvis er det for flere ordninger et vilkår at foretaket som søker tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret og at miljøkrav oppfylles. For produksjonstilskudd er det i tillegg et krav at det drives vanlig jordbruksproduksjon (dvs. at en må ha en leveranse av produkter som samsvarer med normal driftsmåte for det antallet dyr eller dekar det søkes tilskudd for).

Ordning

Beskrivelse

Målgruppe

Frister og lenker (OBS! klikk på venstre del av lenken)

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ferie og fritid

Tilskudd til foretak som driver jord- og/eller husdyrbruk, tilskudd til økologisk landbruk og tilskudd til avløsning for foretak som driver husdyrhold.

Foretak som driver jordbruksvirksomhet

15. mars og 15. oktober  

Klikk her for mer informasjon om; 
miljøkravene 
produksjonstilskudd og 
tilskudd til avløsning

Tilskudd til avløsning ved sjukdom og fødsel mv.

Tilskudd til finansiering av avløser ved sjukdom og fødsel mv.

Foretak som driver jordbruksproduksjon.

Den avløste må ha hatt næringsinntekt fra jordbruk, gartneri mv. fra foretaket.

Senest ett år etter siste dag med rett til tilskudd 

Mer om tilskudd til avløsning ved sjukdom og fødsel mv.

Klikk her for søknadsskjema

Tilskudd til landbruksvikar

Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Avløserlag

1. februar

Mer om landbruksvikarordningen

Tidligpensjon til jordbrukere

Pensjonsordning til jordbrukere mellom 62 og 67

Jordbrukere og deres ektefeller/samboere

Hele året 

Mer om tidligpensjon til jordbrukere

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Planleggings- og tilretteleggingstiltak. Kulturlandskapstiltak. Forurensningstiltak. Søknader prioriteres utfra kommunenes tiltaksstrategier.

Foretak som oppfyller vilkårene i produksjonstilskuddforskriften §§ 2 og 4 og eier av landbrukseiendom dersom det foregår produksjon som er berettiget produksjonstilskudd på eiendommen

Fastsettes av kommunen 

Mer om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal og planerte arealer

Eiere av, eller foretak som leier, tidligere grøftet jordbruksareal

Fastsettes av kommunen

Mer om tilskudd til drenering

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak og til investeringer i forbindelse med beite i utmark, primært gjennom organisert samarbeid

Beitelag for småfe og storfe eller enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd

1. mars

Mer om tilskudd til tiltak i beiteområder

Regionale miljøtilskudd i jordbruket

Tilskudd til:

  • verdifulle kultur-landskap, bratt dyrka mark, biologisk verdifulle arealer og kulturmiljøer som høstes ved slått eller beite
  • seterdrift med mjølkeproduksjon og skjøtsel av jordbruksareal i seterområder
  • ingen jordarbeiding om høsten
  • grassoner mv. langs vassdrag og i vannveier
  • miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
  • mekanisk ugrasbekjempelse
  • drift av beitelag

Foretak som er berettiget produksjonstilskudd og organiserte beitelag

15. oktober (15. november for beitelag) 

Mer om regionale miljøtilskudd

Tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Tilskudd ved klimabetinget produksjonssvikt på mer enn 30 % i forhold til normalavling i plante- og honningproduksjon    

Foretak som er berettiget produksjonstilskudd

Melding til kommunen når skaden oppstår. Søknadsfrist 31. oktober

Erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon

1) Erstatning etter offentlig pålegg om avliving av husdyr eller destruksjon av egenproduserte planter

2) Erstatning etter frivillig nedslakting av sauebesetninger. Egenandel 20 %

3) Erstatning for tap i pålagt oppholdsperiode ut over 12 måneder       

4) Erstatning for nedfôringskostnader mv. som følge av radioaktivitet, herunder nedfôringskostnader, tapte dyr under nedfôring og kasserte nødslakt i nedfôringsperioden   

1) Eier av husdyr, bygninger og eiendom. For planteskadegjørere må søkeren være berettiget prod.tilskudd eller være registrert som merverdiavgiftspliktig

2) Foretak berettiget prod.tilskudd eller være registrert som merverdiavgiftspliktig

3) Foretak berettiget prod.tilskudd eller være registrert som merverdiavgiftspliktig

4) Dyreeier som leverer småfe eller storfe til slakteri

 

1) 6 måneder etter at pålegg er gjennomført

2) Nedslakting innen 6 måneder etter at restriksjon er vedtatt

3) 6 måneder etter at pålegg er gjennomført

4) 6 måneder etter at pålegg er gjennomført

Mer om erstatningsordningene

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

Mer om erstatning for nedforingskostnader

Erstatning ved beiterestriksjoner pga rovvilt

Kompensasjon til dyreeiere som mottar vedtak om restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt.

Foretak som er berettiget produksjonstilskudd

 

31. oktober

Mer om kompensasjon ved beiterestriksjoner pga rovvilt

Tilskudd som forvaltes av andre institusjoner

 

Hedmark landbruksselskap

Støtte til informasjonstiltak om landbruket rettet mot allmennheten og særlig med tanke på ungdom

Ulike organisasjoner, primært med landbrukstilknytning

Ingen. Søknad sendes til: Hedmark landbruksselskap, Postboks 4034, 2306 Hamar

Utrednings- og tilretteleggingstiltak
(UT-midler)

Midler til utredning/tilrettelegging (fellesprosjekt) med tanke på lønnsom næringsutvikling i tilknytning til landbruket (forvaltes av Innlandet fylkeskommune)

Grupper av bønder og organisasjoner som representerer bøndene

 

Se hjemmesiden til Innlandet fylkeskommune

Bedriftsrettede IBU-midler

Midler til investering i tradisjonelt landbruk, bygdenæringer og til etablering av ny virksomhet (forvaltes av Innovasjon Norge Innlandet)  

Foretak som driver jordbruksvirksomhet

Ulike frister, se hjemmesiden til Innovasjon Norge