Oversikt over tilskudds- og erstatningsordninger for jordbruket

Under finner du en oversikt med kort beskrivelse av ordninger rettet mot næringsutøvere i jordbruket og søknadsfrister, med lenker til steder hvor du kan finne mer informasjon og relevante søknadsskjemaer. Der ikke annet er opplyst skal søknaden leveres til kommunen.

Til de fleste tilskuddsordningene er det knyttet ulike grunnkrav/vilkår. Eksempelvis er det for flere ordninger et vilkår at foretaket som søker tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret og at det drives vanlig jordbruksproduksjon (dvs. at en må ha en leveranse av produkter som samsvarer med normal driftsmåte for det antallet dyr eller dekar det søkes tilskudd for).

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ferie og fritid

Tilskudd til foretak som driver jord- og/eller husdyrbruk, tilskudd til økologisk landbruk og tilskudd til avløsning for foretak som driver husdyrhold.

Målgruppe: Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon og er registrert i Enhetsregisteret

Søknadsfrister: 15.mars og 15. oktober

Mer informasjon om miljøkravene i § 4 3. og 4. ledd i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd
Mer informasjon om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning 

Tilskudd til avløsning ved sjukdom og fødsel mv.

Tilskudd for å bidra til å dekke utgifter til avløser ved sjukdom og fødsel mv.

Målgruppe: Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon. Den avløste må ha hatt næringsinntekt fra jordbruk, gartneri mv. fra foretaket.

Søknadsfrist: Senest ett år etter siste dag med rett til tilskudd

Mer informasjon om tilskudd til avløsning ved sjukdom og fødsel mv.

Elektronisk søknadsskjema

Tilskudd til landbruksvikar

Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Målgruppe: Avløserlag

Søknadsfrist: 1. februar. Søknad sendes Statsforvalteren

Mer informasjon om landbruksvikarordningen

Tidligpensjon til jordbrukere

Pensjonsordning til jordbrukere mellom 62 og 67 år som har overdratt landbrukseiendommen

Målgruppe: Jordbrukere og deres ektefeller/samboere

Søknad kan sendes hele året og skal sendes til Statsforvalteren.

Mer informasjon om tidligpensjon til jordbrukere

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Tilskudd til tiltak for å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Målgruppe: Foretak som oppfyller vilkårene i produksjonstilskuddforskriften §§ 2 og 4, eventuelt eier av landbrukseiendom dersom det foregår produksjon som er berettiget produksjonstilskudd på eiendommen.

Søknadsfrist fastsettes av kommunen.

Mer informasjon om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal og planerte arealer.

Målgruppe: Eiere av eller foretak som leier tidligere grøftet jordbruksareal.

Søknadsfrist fastsettes av kommunen.

Mer informasjon om tilskudd til drenering

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak og til investeringer i forbindelse med beite i utmark, primært gjennom organisert samarbeid.

Målgruppe: Beitelag for småfe og storfe eller enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd.

Søknadsfrist fastsettes av kommunen.

Mer informasjon om tilskudd til tiltak i beiteområder

Regionale miljøtilskudd for jordbruket

Tilskudd til en rekke tiltak som fremmer kulturlandskapsverdier, biologisk mangfold, kulturminner og -miljøer og god jordhelse og som reduserer avrenning til vann, utslipp av klimagasser og bruk av plantevernmidler. Klimarådgiving og spredning av biokull på dyrka mark er også tilskuddsberettiget.

Målgruppe: Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon og er registrert i Enhetsregisteret. Beitelag som er registrert i Enhetsregisteret kan søke tilskudd til drift av beitelag.

Søknadsfrist: 15. oktober. For beitelag er fristen 15. november.

Mer informasjon om regionale miljøtilskudd

Tilskudd ved produksjonssvikt i plante- og honningproduksjon

Tilskudd ved klimabetinget produksjonssvikt på mer enn 30 % i forhold til normalavlinga i aktuell vekstgruppe.

Målgruppe: Foretak som oppfyller vilkårene for å kunne motta produksjonstilskudd i jordbruket.

Søknadsfrist: 31. oktober. Melding skal sendes til kommunen når skaden oppstår.

Mer informasjon om tilskudd ved produksjonssvikt.

Erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

1) Erstatning etter offentlig pålegg om avliving av husdyr eller destruksjon av egenproduserte planter

Målgruppe: Eier av husdyr, bygninger og eiendom. For planteskadegjørere må søkeren være berettiget produksjonstilskudd eller være registrert som merverdiavgiftspliktig.

Søknadsfrist: 6 måneder etter at pålegg er gjennomført.

2) Erstatning etter frivillig nedslakting av småfebesetninger. Egenandel 20 %.

Målgruppe: Foretak som er berettiget produksjonstilskudd eller er registrert som merverdiavgiftspliktig.

Frist: Nedslakting innen 6 måneder etter at restriksjon er vedtatt.

3) Erstatning for tap i pålagt oppholdsperiode ut over 12 måneder

Målgruppe: Foretak som er berettiget produksjonstilskudd eller er registrert som merverdiavgiftspliktig.

Søknadsfrist: 6 måneder etter at pålegg er gjennomført.

4) Svikt i honningproduksjon som følge av flytterestriksjoner på bier

Målgruppe: Virksomhet som driver honningproduksjon.

Søknadsfrist: 6 måneder etter vedtak om flytterestriksjoner.

5) Erstatning for nedfôringskostnader mv. som følge av radioaktivitet, herunder nedfôringskostnader, tapte dyr under nedfôring og kasserte nødslakt i nedfôringsperioden

Målgruppe: Virksomhet som eier besetning av storfe og småfe der nedfôring blir pålagt før slakting.

Søknadsfrist: 6 måneder etter at pålegg er gjennomført.

Mer informasjon om erstatningsordningene

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

Mer informasjon om erstatning for nedforingskostnader

Kompensasjon ved beiterestriksjoner pga. rovvilt

Kompensasjon til dyreeiere som mottar vedtak om restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt.

Målgruppe: Foretak som er berettiget produksjonstilskudd.

Søknadsfrist: 31. oktober. 

Mer informasjon om kompensasjon ved beiterestriksjoner pga. rovvilt

Tilskudd som forvaltes av andre institusjoner

Regionale tilretteleggingsmidler (RT-midler) og regionale kompetansemidler (RK-midler)

Tilskudd til samarbeidsprosjekter som legger til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Målgruppe: Kommuner, organisasjoner og forsknings- og utviklingsinstitusjoner.

Ordningene forvaltes av Innlandet fylkeskommune.

Investerings- og bedriftsutviklingsmidler i landbruket

Tilskudd og lån til investeringer i tradisjonelt landbruk, tilleggsnæringer, bioenergi/klimatiltak, bolig på gardsbruk, mat og reiseliv og reindriftsbasert verdiskaping.

Midlene forvaltes av Innovasjon Norge.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.