Regionalt miljøprogram for jordbruket

Husdyrgjødselspredning ved nedlegging og bruk av tilførselsslange er et godt klimatiltak.
Husdyrgjødselspredning ved nedlegging og bruk av tilførselsslange er et godt klimatiltak. Foto: Karoline Finstad Vold.

Regionalt miljøprogram beskriver utfordringer og mål for jordbruket på miljø- og klimaområdet. Jordbruket i Innlandet skal opprettholde et variert og åpent kultur- og seterlandskap, samt bevare og utvikle natur- og miljøverdiene gjennom aktiv skjøtsel og bruk av ressursgrunnlaget. Jordbruket i Innlandet skal drives miljøvennlig og med god agronomi som tar vare på produksjonsgrunnlaget og reduserer
forurensing og klimagassutslipp per produsert enhet.

I tillegg til å beskrive mål og utfordringer, prioriterer Regionalt miljøprogram bruken av de økonomiske virkemidlene rettet mot klima- og miljøtiltak i jordbruket på regionalt og kommunalt nivå. Dette gjelder regionale miljøtilskudd i jordbruket og tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-ordningen).

De regionale miljøtilskuddene er rettighetsbaserte, årlige tilskudd til tilskuddsformål som er definert i egen forskrift. Alle jordbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke på disse, og tilskuddene tildeles etter standardvilkår og faste satser til alle som tilfredsstiller vilkårene. I tillegg kan organiserte beitelag søke om tilskudd til årlig drift, basert på antall dyr sluppet på beite i utmark.

Tilskudd fra SMIL-ordningen gjelder i hovedsak for engangstiltak og tildeles etter en skjønnsmessig prioritering på bakgrunn av søknader med beskrivelse og kostnadsoverslag for tiltaket. En grunnleggende forutsetning er at tiltaket har miljøeffekt og ikke er en del av ordinær jordbruksvirksomhet.

Begge tilskuddsordningene forvaltes av kommunene, men det er Statsforvalteren som fastsetter forskriften med vilkår for de regionale miljøtilskuddene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 02.02.2023

Høring av nytt regionalt miljøprogram for Innlandet

Statsforvalteren har sendt på høring forslag til regionalt miljøprogram for jordbruket i Innlandet 2023-2026 og forslag til ny forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket for Innlandet. Høringsfristen er 15. mars.


Publisert 07.07.2022

Miljøtilskudd i jordbruket 2022

Veilederen for å søke regionale miljøtilskudd er nå klar. Der finner du informasjon om tiltakene du kan søke om tilskudd for, foreløpige tilskuddssatser og regelverket.


Publisert 24.06.2022

Satser for regionale miljøtilskudd (RMP-tiltak) i 2022

Statsforvalteren har fastsatt foreløpige satser for regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet 2022. Satsene er fastsatt i samråd med faglagene i jordbruket.


Publisert 08.04.2022

Planlegg miljøtiltak i jordbruket før våronna!

Regionale miljøtilskudd (RMP) skal bidra til jordbruket sin klima- og miljøinnsats. Sjøl om søknadsfristen ikke er før 15. oktober, må flere av tiltakene planlegges før våronna og vekstsesongen. Vi har samlet noen råd og tips om dette i et lite informasjonsskriv.


Publisert 15.10.2021

Tekniske feil i søknaden om regionale miljøtilskudd

Enkelte søkere kan oppleve "teknisk feil" i søknadssystemet under utfylling av søknaden. Det er mulig å søke og få dispensasjon fra søknadsfristen dersom en ikke får sendt inn søknaden innen fristen av slike grunner.


Publisert 13.09.2021

Miljøtilskudd i jordbruket

Søknadsomgangen for regionale miljøtilskudd for jordbruket åpnes 15. september. Fristen er 15. oktober. For enkelte tiltak er det gjort noen viktige justeringer av vilkårene. I tillegg er det innført tilskudd til klimarådgiving.


Publisert 16.07.2021

Hvordan finne de biologisk verdifulle arealene i RMP?

Vi vil publisere et eget temakart viser "biologisk verdifulle arealer" som er berettiget regionale miljøtilskudd før søknadsomgangen 2021. Men før det foreligger kan du finne arealene på kart ved å følge framgangsmåten som er beskrevet i artikkelen.


Publisert 28.06.2021

Nok med fire veker stølsdrift for å få setertilskottet i 2021

Frå og med i år blir kravet til perioden med mjølkeproduksjon på stølen sett ned til fire veker for å ha rett til tilskottet til "seterdrift med melkeproduksjon". Tilskottet blir og auka til 56 000 kroner for kvar støl i drift i Innlandet.


Publisert 25.06.2021

Høring av endringer i forskrift om regionale miljøtilskudd

På grunn av føringer i jordbruksoppgjøret og behov for å sette et tak for tilskudd til soner for pollinerende insekter, blir det foreslått noen endringer i forskriften om regionale miljøtilskudd. Endringene er nå lagt ut på høring til 10. august.


Publisert 23.06.2021

Nesten 136 millioner kroner til miljøtiltak i Innlands-jordbruket

De foreløpige satsene for regionale miljøtilskudd for jordbruket er nå fastsatt. For enkelte tiltak er det gjort noen viktige justeringer av vilkårene. I tillegg innføres det tilskudd til klimarådgiving.