Regionalt miljøprogram for jordbruket

Traktor på jorde med påmontert utstyr for nedlegging av bløt husdyrgjødsel
Husdyrgjødselspredning ved nedlegging og bruk av tilførselsslange er et godt klimatiltak. Foto: Karoline Finstad Vold.

Regionalt miljøprogram beskriver utfordringer og mål for jordbruket på miljø- og klimaområdet. Jordbruket i Innlandet skal opprettholde et variert og åpent kultur- og seterlandskap, samt bevare og utvikle natur- og miljøverdiene gjennom aktiv skjøtsel og bruk av ressursgrunnlaget. Jordbruket i Innlandet skal drives miljøvennlig og med god agronomi som tar vare på produksjonsgrunnlaget og reduserer forurensing og klimagassutslipp per produsert enhet.

I tillegg til å beskrive mål og utfordringer, prioriterer Regionalt miljøprogram bruken av de økonomiske virkemidlene rettet mot klima- og miljøtiltak i jordbruket på regionalt og kommunalt nivå. Dette gjelder regionale miljøtilskudd i jordbruket og tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-ordningen).

De regionale miljøtilskuddene er rettighetsbaserte, årlige tilskudd til tilskuddsformål som er definert i egen forskrift. Alle jordbruksforetak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke på disse, og tilskuddene tildeles etter standardvilkår og faste satser til alle som tilfredsstiller vilkårene. I tillegg kan organiserte beitelag søke om tilskudd til årlig drift, basert på antall dyr sluppet på beite i utmark.

Tilskudd fra SMIL-ordningen gjelder i hovedsak for engangstiltak og tildeles etter en skjønnsmessig prioritering på bakgrunn av søknader med beskrivelse og kostnadsoverslag for tiltaket. En grunnleggende forutsetning er at tiltaket har miljøeffekt og ikke er en del av ordinær jordbruksvirksomhet.

Begge tilskuddsordningene forvaltes av kommunene, men det er Statsforvalteren som fastsetter forskriften med vilkår for de regionale miljøtilskuddene.


Publisert 05.07.2024

Veileder og tilskuddsatser for regionale miljøtilskudd 2024

Tilskuddssatsene for regionale miljøtilskudd i jordbruket er nå fastsatt, og du finner dem i den nye veilederen om ordningen. Det er bare noen små endringer i årets tilskuddsregler.


Publisert 29.04.2024

Svært få endringer for regionale miljøtilskudd i 2024

Reglene for å få regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) er tilnærmet uendret fra 2023. Unntaket er at det i år gis et høyere tilskudd for å bruke regional frøblanding når en sår striper med pollinatorvennlige blomster ("soner for pollinerende insekter").


Publisert 10.04.2024

Blomsterfrø for Innlandet til pollinatortiltak i jordbruket er nå i salg

Hvert år får mange bønder regionale miljøtilskudd for å så blomsterstriper som hjelper pollinatorene i jordbrukslandskapet med å finne nektar og pollen. Nå kan de så blomsterfrø med naturlig hjemmehørende arter i Innlandet. 


Publisert 06.10.2023

Oppdateringer av RMP-veilederen for 2023

Det er gjort noen oppdateringer/korrigeringer av veilederen for regionale miljøtilskudd siden første versjon ble publisert. Nedenfor lister vi opp de endringene som er av vesentlig betydning.


Publisert 29.06.2023

Tilskuddssatsene for regionale miljøtilskudd i jordbruket er fastsatt

Det er tre helt nye tiltak og flere endringer i de regionale miljøtilskuddene (RMP-ordningen) fra og med 2023. Årets veileder viser hvilke tiltak bønder kan søke på og hva som er vilkårene for å få tilskudd.


Publisert 21.04.2023

Nytt regionalt miljøprogram for jordbruket er klart

I det nye regionale miljøprogrammet for jordbruket i Innlandet blir det innført tre nye miljøtiltak. Det blir også noen endringer i de eksisterende tilskuddene. Noen av tiltakene må planlegges nå, før våronna og vekstsesongen.


Publisert 07.07.2022

Miljøtilskudd i jordbruket 2022

Veilederen for å søke regionale miljøtilskudd er nå klar. Der finner du informasjon om tiltakene du kan søke om tilskudd for, foreløpige tilskuddssatser og regelverket.


Publisert 24.06.2022

Satser for regionale miljøtilskudd (RMP-tiltak) i 2022

Statsforvalteren har fastsatt foreløpige satser for regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet 2022. Satsene er fastsatt i samråd med faglagene i jordbruket.


Publisert 08.04.2022

Planlegg miljøtiltak i jordbruket før våronna!

Regionale miljøtilskudd (RMP) skal bidra til jordbruket sin klima- og miljøinnsats. Sjøl om søknadsfristen ikke er før 15. oktober, må flere av tiltakene planlegges før våronna og vekstsesongen. Vi har samlet noen råd og tips om dette i et lite informasjonsskriv.