Tilskuddssatsene for regionale miljøtilskudd i jordbruket er fastsatt

Utsikt over jordbrukslandskap på Ring med grønne jorder og Mjøsa i bakgrunnen
Kulturlandskap ved Mjøsa, utsikt fra Ring Foto: Stig Horsberg.

Det er tre helt nye tiltak og flere endringer i de regionale miljøtilskuddene (RMP-ordningen) fra og med 2023. Årets veileder viser hvilke tiltak bønder kan søke på og hva som er vilkårene for å få tilskudd.

Publisert 29.06.2023

Miljøtiltaka er viktige for å gjøre en ekstra innsats for miljøet slik at jordbruket kan bidra til å ivareta kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og kulturminner og redusere bruk av plantevernmidler, utslipp til luft og avrenning til vann forårsaket av jordbruksdrift.

Veilederen for årets søknadsomgang for RMP er nå klar. I tillegg til foreløpige satser beskriver den tiltakene og hvilke vilkår en må oppfylle for å være berettiget tilskudd. Den som søker tilskudd må sette seg godt inn i vilkårene og har sjøl ansvar for at søknaden er riktig utfylt.

De nye tiltakene er:

  • Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugler
  • Direktesådd høstkorn og høstoljevekster
  • Spredning av biokull

Disse og andre endringer i tilskuddsordningen blir beskrevet i veileder. Alle tiltakene og vilkårene er fastsatt i en egen forskrift, se lenke på denne siden.

Det er kommunen som behandler søknadene og veileder om ordningen. Ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen din dersom du har spørsmål.

Søknadsfristen er 15. oktober. Beitelag har frist 15. november for å søke tilskudd til drift av beitelag, som også ligger innenfor RMP-ordningen.