Erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

Formålet med ordningen er å gi økonomisk erstatning som reduserer belastningen ved ulike tiltak mot planteskadegjørere, dyresykdommer, smittestoffer og radioaktive stoffer. Ordningen skal også forebygge at noen vegrer seg fra å melde fra ved mistanke om farlige planteskadegjørere eller dyresykdommer. Melding til Mattilsynet er viktig for å hindre videre spredning.

Erstatning kan gis til foretak der Mattilsynet har gitt pålegg etter Matlovens § 22 eller etter Matlovens § 31.

Erstatning for pålegg etter Matlovens § 22

For dyresykdommer må Mattilsynet ha gitt pålegg om avliving av husdyra. Erstatning gis til eier av dyra.   MRSA på gris omfattes av ordningen selv om grisene kan slaktes på spesielle vilkår og benyttes til mat. Erstatning gis ikke for pålegg om avling av hund, katt og andre selskapsdyr, men f.eks. for prydhøns.

For planteskadegjørere må Mattilsynet ha gitt pålegg om destruksjon av egenproduserte planter eller plantedeler. Foretaket må være berettiget produksjonstilskudd eller registrert i merverdiavgiftsregisteret.

Når Mattilsynet har gitt pålegg som nevnt ovenfor, kan virksomheten i tillegg til verdien av dyra/plantene også få erstattet utgifter til gjennomføring av pålagte tiltak for å fjerne mulige smittestoffer i hus, på maskiner med mer. Det kan gis erstatning for nødvendig materiell og arbeidskostnader som er omfattet av pålegget.

Erstatning for pålegg etter Matlovens § 31

 • Erstatning etter frivillig nedslakting av småfebesetninger:
  Det kan gis erstatning til virksomheter som får vedtak om restriksjoner mot sending av småfébesetninger på fellesbeite på grunn av skrapesyke eller CAE/mædi/visnaviruset dersom virksomheten velger å slakte ned hele besetningen innen 6 måneder etter restriksjonen ble gitt. Det er en egenandel på 20 %

 • Erstatning for tap i en pålagt oppholdsperiode:
  Det kan gis erstatning til virksomheter for tapte produksjonstilskudd fra og med 12 måneder og inntil tre år etter at pålegg om oppholdsperiode ble gitt. Det er et vilkår at virksomheten starter opp igjen etter pålagt oppholdsperiode.

 • Erstatning ved flytterestriksjoner på bier:
  Det kan gis erstatning til virksomheter som har fått vedtak om flytterestriksjoner på produksjonskuber når dette føre til svikt i honningproduksjonen.

 • Erstatning for nedfôringskostnader mv. som følge av radioaktivitet:
  Det kan gis erstatning til virksomhet som eier besetning der Mattilsynet har pålagt en nedfôringsperide før slakting på grunn av radioaktivitet i storfé og småfé. Erstatningen blir normalt gitt for perioden 15.08-15.11. Det gis erstatning for økte utgifter som følge av den pålagte nedfôringen. Det kan også gis erstatning for utgifter til samling av dyr for prøvetaking og for dyr som dør under nedforing. Kommunen påser at nedfôringsperioden blir overholdt. 

Søknad og saksbehandling

Søknadsfristen er 6 måneder etter at pålagte tiltak er gjennomført.
Søknaden kan sendes elektronisk via Altinn eller på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Statsforvalteren har vedtaksmyndighet. Minsteutbetalingen er kr 1000,-.