Veterinærtjenester

To bilder av henholdsvis sau og ku ute på beite
Foto: Jorunn Stubsjøen.

Det er tre statlige tilskuddsordninger for veterinærtjenester i jordbruket, og Statsforvalteren har ansvaret for to av disse; tilskudd til veterinærreiser og stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning. Tilskuddet til kommunal veterinærvakt forvaltes av Landbruksdirektoratet.