Stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning

Stimuleringstilskuddet skal bidra til å sikre tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell i næringssvake områder.

Statsforvalteren tildeler tilskudd til kommuner med dårlig næringsgrunnlag for veterinærer. Det vil si områder der det ikke er god nok inntjening fra veterinærpraksisen på grunn av lågt dyretall eller store reiseavstander. Hvis det er vanskelig å rekruttere og beholde veterinærer, vil dette også være relevant i vurderinga av om kommunen skal tildeles tilskudd.

De mest aktuelle stimuleringstiltaka er etableringsstøtte, driftsstøtte og å opprette kommunale veterinærstillinger hvor veterinærpraksisen kan kombineres med andre oppgaver for kommunen.

Stimuleringstilskuddet kan ikke benyttes til å dekke kjøreutgifter og kostnader ved veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid (hverdager mellom kl. 16 og 08 og i helgene).  

Søknadsprosess

Statsforvalteren fastsetter søknadsfrist for kommunene, fatter vedtak om å tildele tilskudd til kommunene og fører kontroll med at midlene benyttes i tråd med vilkåra. 

Kommunen gjør ordningen kjent blant veterinærene i sitt område og setter en frist for veterinærene til å søke om tilskudd fra kommunen. Kommunen må vurdere søknadene de får fra veterinærene, og skal bare ta med tiltak som oppfyller vilkåra for tilskudd i søknaden de sender til Statsforvalteren. Søknader om stimuleringstilskudd skal sendes elektronisk via Altinn. Vedtak om tildeling av midler sendes også til kommunen via Altinn.

Når kommunen har fått tildelinga fra Statsforvalteren, må kommunen vurdere hvilke søknader fra veterinærene som skal prioriteres. Kommunens vedtak om å fordele tilskudd videre til veterinærene er et enkeltvedtak som kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Statsforvalteren er klageinstans. Kommunen kan sette vilkår om at veterinærer som får stimuleringstilskudd må delta i veterinærvakta hvis dette er nødvendig for å få nok veterinærer til å delta i vaktordningen.

Statsforvalterens vedtak om tildeling av tilskudd til kommunene er derimot ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Kommunene har derfor ikke adgang til å klage på tildelinga.

Kommunene må rapportere til Statsforvalteren om bruken av midlene.  


Publisert 05.01.2022

Søknadsfrist for stimuleringstilskudd til kommunal veterinærdekning

Fristen for kommunene til å søke Statsforvalteren i Innlandet om stimuleringstilskudd er 15. april 2022.