Jordbruk

Oppdatert 04.07.2022

Jordbruk omfatter dyrking av planter og husdyrhold. Jordbruksarealet i Norge utgjør omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjoner mellom fylkene.

Statsforvalteren skal bidra til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale jordbrukspolitikken blir gjennomført ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalterens oppgaver innen jordbruk er i hovedsak knyttet til forvaltning av tilskudds- og erstatningsordninger. Statsforvalteren er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, samt for kommunale vedtak som gjelder husdyrgjødsel og forurensning. 

Statsforvalteren gir råd og informerer om virkemiddelbruk overfor kommunene, landbruksrådgivningen og næringsutøvere innen jord- og hagebruk. Statsforvalteren skal fungere som initiativtaker og pådriver for verdiskapning og utvikling innen sektoren. 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 19.10.2022

Dagseminar med fokus på fruktbar jord

Den 6. desember blir det seminar om framtidas landbruk med fokus på fruktbar jord. Målet er å inspirere bønder til å øke produksjonen av økologisk mat i Innlandet. 


Publisert 12.08.2022

Ny søknadsfrist for strømstøtte til jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

Jordbruksforetak, veksthus og vanningslag må sende inn søknadsskjema innen 30. september 2022 for å motta strømstøtte for perioden fra april til og med juni 2022.  


Publisert 12.07.2022

Strømstøtte til jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

Landbruks- og matdepartementet har sammen med Olje- og energidepartementet den 30. juni 2022 fastsatt midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag.


Publisert 29.06.2022

To regionale dialogmøter om jordbruk er gjennomført

Statsforvalteren har i juni gjennomført regionale dialogmøter i Fagernes og i Gjøvik. Temaene var tilskuddsordninger og næringsutvikling i jordbruket.


Publisert 16.06.2022

Jordbruksavtalen 2022

Proposisjonen om jordbruksoppgjøret ble vedtatt i Stortinget 15. juni etter at staten, Norges Bondelag og Norsk bonde og småbrukarlag ble enige om årets jordbruksavtale i mai. Avtalen har en ramme på 10,9 milliarder kroner. Den omfatter en kompensasjon for kostnadsvekst og sviktende inntektsutvikling, og gir en økning i inntektsmulighetene for 2022 og 2023.


Publisert 23.05.2022

Regionmøter med den kommunale landbruksforvaltningen

Statsforvalteren vil gjennomføre seks regionmøter i løpet av 2022 med den delen av landbruksforvaltningen som jobber med jordbruk. Målet med møtene er at vi skal bli bedre kjent med hverandre og gjøre det lettere å ta kontakt.


Publisert 09.03.2022

Regjeringen lover satsing på matkorndyrking

Landbruks- og matminister Sandra Borch lover høyere målpris for matkorn og høyere tilskudd for å produsere det. Dette er for å øke norsk sjølforsyning av matkorn i en usikker internasjonal situasjon med svært høye gjødselpriser.


Publisert 16.02.2022

Fjellandbruksmidler i 2022 - søknadsfrist 1. april

Fjellandbruksmidlene kan gis til tiltak som bidrar til å styrke bærekraftig verdiskaping i landbruket i fjellområdene.


Publisert 21.06.2021

Jordbruket i Innlandet en del av Norges grønne motor

Hvilke utfordringer og muligheter har bonden i Innlandet? Er det ulike muligheter i de ulike produksjonene? Hvordan skal jordbruket i Innlandet tilpasse lønnsom og bærekraftig produksjon til et endret klima og skiftende marked?


Publisert 02.07.2020

Digital utbetalingsanmodning for tilskudd til drenering

Landbruksdirektoratet har nå tilrettelagt i Agros slik at utbetalingsanmodning for tilskudd til drenering kan leveres digitalt.