Jordbruk

Oppdatert 02.01.2023

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Statsforvaltaren skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltarens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytt til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar. Vi er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, og dessutan for kommunale vedtak som gjeld husdyrgjødsel og forureining. 

Statsforvaltaren gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, landbruksrådgivinga og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Statsforvaltaren skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 06.06.2023

Kommunenes "oppdrag" for gjennomføring av Tiltaksplan for jordbruket i Innlandet

Kommunene i Innlandet har en viktig rolle når det gjelder å iverksette tiltak og satsinger nedfelt i Tiltaksplan for jordbruket i Innlandet 2022 - 2024.


Publisert 19.10.2022

Dagseminar med fokus på fruktbar jord

Den 6. desember blir det seminar om framtidas landbruk med fokus på fruktbar jord. Målet er å inspirere bønder til å øke produksjonen av økologisk mat i Innlandet. 


Publisert 12.08.2022

Ny søknadsfrist for strømstøtte til jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

Jordbruksforetak, veksthus og vanningslag må sende inn søknadsskjema innen 30. september 2022 for å motta strømstøtte for perioden fra april til og med juni 2022.  


Publisert 12.07.2022

Strømstøtte til jordbruksforetak, veksthus og vanningslag

Landbruks- og matdepartementet har sammen med Olje- og energidepartementet den 30. juni 2022 fastsatt midlertidig forskrift om støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft for jordbruksforetak, veksthus og vanningslag.


Publisert 29.06.2022

To regionale dialogmøter om jordbruk er gjennomført

Statsforvalteren har i juni gjennomført regionale dialogmøter i Fagernes og i Gjøvik. Temaene var tilskuddsordninger og næringsutvikling i jordbruket.


Publisert 16.06.2022

Jordbruksavtalen 2022

Proposisjonen om jordbruksoppgjøret ble vedtatt i Stortinget 15. juni etter at staten, Norges Bondelag og Norsk bonde og småbrukarlag ble enige om årets jordbruksavtale i mai. Avtalen har en ramme på 10,9 milliarder kroner. Den omfatter en kompensasjon for kostnadsvekst og sviktende inntektsutvikling, og gir en økning i inntektsmulighetene for 2022 og 2023.


Publisert 23.05.2022

Regionmøter med den kommunale landbruksforvaltningen

Statsforvalteren vil gjennomføre seks regionmøter i løpet av 2022 med den delen av landbruksforvaltningen som jobber med jordbruk. Målet med møtene er at vi skal bli bedre kjent med hverandre og gjøre det lettere å ta kontakt.


Publisert 09.03.2022

Regjeringen lover satsing på matkorndyrking

Landbruks- og matminister Sandra Borch lover høyere målpris for matkorn og høyere tilskudd for å produsere det. Dette er for å øke norsk sjølforsyning av matkorn i en usikker internasjonal situasjon med svært høye gjødselpriser.