Jordbruk

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Statsforvaltaren skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltarens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytte til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar.

Statsforvaltaren gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, forsøksringar og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Statsforvaltaren skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren. 

Vis meir


Publisert 21.06.2021

Jordbruket i Innlandet en del av Norges grønne motor

Hvilke utfordringer og muligheter har bonden i Innlandet? Er det ulike muligheter i de ulike produksjonene? Hvordan skal jordbruket i Innlandet tilpasse lønnsom og bærekraftig produksjon til et endret klima og skiftende marked?


Publisert 02.07.2020

Digital utbetalingsanmodning for tilskudd til drenering

Landbruksdirektoratet har nå tilrettelagt i Agros slik at utbetalingsanmodning for tilskudd til drenering kan leveres digitalt.


Publisert 01.03.2019

Produksjonstilskuddssøknad

Frist for å søke om produksjonstilskudd (del 1) er 15. mars. Du kan søke på dyrene du disponerer på telledatoen 1. mars.