Jordbruk i Innlandet

Oppdatert 12.02.2021

FAKTA: Jordbruk i Innlandet

  • Landets største jordbruksfylke (i verdiskaping - arealmessig nest størst etter Viken - se tabell nedenfor)
  • Komplette verdikjeder for mjølk, korn, potet, grønnsaker
  • Flest dyr på utmarksbeite
  • Tredje størst på mjølkeproduksjon (etter Trøndelag og Rogaland)
  • Størst på storfekjøttproduksjon
  • Landets nest største kornfylke (etter Viken)
  • Landets største potetfylke
  • Grunnlag for totalt 15 500 arbeidsplasser
  • Norges kjerneområde for dyreavl og planteforedling
  • Flest setre/støler i drift

Innlandet blant «De fire store»

Etter den nye fylkesinndelingen som følge av Regionreformen avtegner det seg fire spesielt store jordbruksfylker i landet. Innlandet fylke er ett av disse. De andre er Viken, Trøndelag og Rogaland.

2020*

Jordbruks-areal, daa

Jord-bruks-areal pr enhet

Mjølke-kyr, ant.

Korn-areal, daa

Total kjøtt-prod, tonn

Første-hånds-verdi mill. kr**

Innlandet

2 003 977

291

36 683

   683 296

70 305

6 405

Trøndelag

1 642 072

289

45 379

   449 747

72 846

4 541

Viken

2 028 810

324

13 234

1 391 766

46 468

3 872

Rogaland

   997 605

245

37 688

    22 486

89 842

4 030

Sum

6 672 464

 

132 984

2 547 295

279 462

 

Landet

9 839 028

254

208 216

2 914 771

354 396

 

De fires andel av landet

67,8 %

 

63,9 %

87,4 %

78,9 %

 

*Foreløpige tall  **Gjelder 2016, prod.tilsk. kommer i tillegg