Miljøtiltak

Traktor på jorde med påmontert utstyr for nedlegging av bløt husdyrgjødsel
Husdyrgjødselspredning ved nedlegging og bruk av tilførselsslange er et godt klimatiltak. Foto: Karoline Finstad Vold.
Oppdatert 08.04.2024

Miljøverkemidlane i jordbruket skal bidra mest mogleg miljøvenleg matproduksjon. Bønder som oppfyller visse miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskot. Dei kan også søkje om tilskot frå regionalt miljøprogram og ordningane for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvaltaren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre eit regionalt miljøprogram for landbruket (RMP) basert på det nasjonale miljøprogrammet. Miljøprogramma skal medverke til å gjere miljøarbeidet i landbruket meir målretta og å synleggjere den samla miljøinnsatsen i landbruket. Regionalt miljøprogram skal rettast inn mot enkelte regionale utfordringar.

Kulturlandskapet er ein viktig del av kulturarven

Det er ei viktig oppgåve i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som utgjer ein viktig del av kulturarven vår. I moderne tid har kulturlandskapet endra seg svært mykje på grunn av nye driftsformer og omdisponering av jordbruksareal. Ei rekkje plantar, insekt og andre organismar som har gamal kulturmark som levestad, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminne, eldre tekniske anlegg og bevaringsverdige bygningar gror igjen og forfell. Gamle husdyrrasar og tradisjonelle plantesortar utgjer viktige genressursar som no står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiane i kulturlandskapet er det nødvendig å halde fram med tradisjonell drift eller setje i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram medverkar til dette, saman med tilskota som går til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvaltaren skal også motivere kommunane til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalde kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtalar og samarbeid mellom involverte grunneigarar, brukarar, kommunar og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndigheitene på fylkesnivå.

Vis meir


Publisert 14.03.2024

Regionale miljøkrav i jordbruket innføres i Gran

Statsforvalteren i Innlandet har besluttet at det innføres regionale miljøkrav for jordbruket i et område i Gran kommune i Innlandet. Dette gjøres i en forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, samt Gran kommune i Innlandet. Regionale miljøkrav vil gi et verdifullt bidrag til å bedre miljøtilstanden i vassdragene i Gran, og det sikrer et enhetlig regelverk for jordbruket på Hadeland på tvers av fylkesgrensen.


Publisert 01.11.2022

Hvordan kan gardbrukerne hjelpe humler og bier?

På kveldsmøter i Gran og Ringsaker 9. og 10. november kan gardbrukere og andre interesserte få vite mer om hvordan skape bedre forhold for humler, bier og andre insekter i kulturlandskapet. Pollinerende insekter er svært viktige for både planter, andre dyr og mennesker, men i stadig tilbakegang.


Publisert 09.08.2022

Den nasjonale kulturlandskapsprisen tildelt nettverk i Stange vestbygd

Statsforvalteren gratulerer nettverket "Eventyrlige Stange vestbygd" med den nasjonale kulturlandskapsprisen som ble delt ut av landbruks- og matminister Sandra Borch i går! Prisen deles ut i samarbeid med Norsk kulturarv.


Publisert 04.03.2022

Kven bør bli kandidatar frå Innlandet til den nasjonale kulturlandskapsprisen?

Nesten kvart år sidan 2007 har den nasjonale kulturlandskapsprisen blitt delt ut av Norsk kulturarv. Har du ein god kandidat til prisen, kan du sende forslaget til Statsforvaltaren innan 20. april.


Publisert 11.01.2020

Matklokketårn på Hedmarken

Klokketårnene er et særpreg ved de brede bygdene på Hedmarken. Nå har et større registreringsprosjekt resultert i ei bok.