Klimatiltak i landbruket

Collage med bilder som viser målerpanel for utslipp på traktor, traktor med nedleggingsutstyr for husdyrgjødsel, pluggplante av gran, grønt jorde, stabel av trestammer og traktor med kunstgjødselspreder.

Statsforvalteren i Innlandet ønsker å øke oppmerksomheten om klimatiltak i landbruket. Målet er mer kunnskap og aktivitet i fylket. Klimatiltak i skogbruket og jordbruket reduserer klimagassutslippene, binder karbon og forbereder landbruket på et endret klima. Klimaendringene gir allerede våtere og uforutsigbart vær, og vi vil med sannsynlighet få en lengre vekstsesong. For å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten, må vi tilpasse oss det endrede klimaet.

Klimaavtale

I 2019 inngikk regjeringen og organisasjonene i jordbruket (Norges Bondelag og Norges Bonde- og småbrukarlag) en klimaavtale. Klimaavtalen er en intensjonsavtale for å arbeide for å redusere klimagassutslipp samt å øke karbonopptak fra jordbruket. Avtalen har tre hoveddeler; jordbrukets bidrag, regjeringens bidrag og hvordan avtalen skal følges opp. Det er satt et mål om at utslipp skal reduseres med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2021-2030.

Landbrukets klimaplan

Som et svar på klimaavtalen ble Landbrukets klimaplan laget i 2020. Planen viser hvordan et samlet jordbruk skal nå målet om å redusere klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jord i perioden 2021-2030. Planen har åtte satsingsområder:

  1. Utrulling av klimakalkulator og økt satsing på klimarådgiving
  2. Mer klimavennlig og bærekraftig foring, avl og friskere dyr
  3. Fossilfri Maskinpark
  4. Fossilfri oppvarming
  5. Bedre bruk av gjødsla og god agronomi
  6. Bruk av husdyrgjødsel som råstoff i industrielle biogassanlegg
  7. Jorda som karbonlager
  8. Ny klimateknologi revolusjonerer landbruket.

Prosjektet klimasmart landbruk, som er eid av en samlet landbruksnæring, skal utvikle verktøy for klimasmart drift og spre informasjon om landbrukets klimasatsing. Prosjektet har utviklet landbrukets klimakalkulator, som foreløpig (pr. 22.5.23) er tilgjengelig for produksjonene ammeku, melk, korn, gris, slaktekylling og potet. Kalkulatoren skal også utvikles for andre produksjoner. Klimakalkulatoren er et verktøy som beregner klimagassutslipp på gårdsnivå og er dermed et viktig hjelpemiddel for å identifisere effektive klimatiltak tilpasset den enkelte gård.

De fleste klimatiltak, som god bruk av gjødsel, drenering, biovarme og økt produksjon, er også god agronomi.

Kommunene, fylkeskommunen og Statsforvalteren forvalter ulike tilskuddsordninger for klimatiltak. Under lenker finner du tilskuddsordninger som kan gi midler til klimaaktiviteter i landbruket. Vi har også lenket til nyttige informasjonssider om klima i jordbruket m.m.