Klimatiltak i landbruket

Statsforvalteren i Innlandet ønsker å øke oppmerksomheten om klimatiltak i landbruket. Målet er mer kunnskap og aktivitet i fylket. Klimatiltak i skogbruket og jordbruket reduserer klimagassutslippene, binder karbon og forbereder landbruket på et endret klima. Klimaendringene gir allerede våtere og uforutsigbart vær, og vi vil med sannsynlighet få en lengre vekstsesong. For å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten, må vi tilpasse oss det endrede klimaet.

Klimaavtale

I 2019 inngikk regjeringen og organisasjonene i jordbruket (Norges Bondelag og Norges Bonde- og småbrukarlag) en klimaavtale. Klimaavtalen er en intensjonsavtale for å arbeide for å redusere klimagassutslipp samt å øke karbonopptak fra jordbruket. Avtalen har tre hoveddeler; jordbrukets bidrag, regjeringens bidrag og hvordan avtalen skal følges opp. Det er satt et mål om at utslipp skal reduseres med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter for perioden 2021-2030.

Landbrukets klimaplan

Som et svar på klimaavtalen ble Landbrukets klimaplan laget i 2020. Planen viser hvordan et samlet jordbruk skal nå målet om å redusere klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jord i perioden 2021-2030. Planen har åtte satsingsområder:

  1. Utrulling av klimakalkulator og økt satsing på klimarådgiving
  2. Mer klimavennlig og bærekraftig foring, avl og friskere dyr
  3. Fossilfri Maskinpark
  4. Fossilfri oppvarming
  5. Bedre bruk av gjødsla og god agronomi
  6. Bruk av husdyrgjødsel som råstoff i industrielle biogassanlegg
  7. Jorda som karbonlager
  8. Ny klimateknologi revolusjonerer landbruket.

Prosjektet klimasmart landbruk, som er eid av en samlet landbruksnæring, skal utvikle verktøy for klimasmart drift og spre informasjon om landbrukets klimasatsing. Prosjektet har utviklet landbrukets klimakalkulator, som ble lansert for lansert for kumelk, korn og gris i oktober 2020. Kalkulatoren skal også utvikles for andre produksjoner. Klimakalkulatoren er et verktøy som beregner klimagassutslipp på gårdsnivå og er dermed et viktig hjelpemiddel for å identifisere effektive klimatiltak tilpasset den enkelte gård.

De fleste klimatiltak, som god bruk av gjødsel, drenering, biovarme og økt produksjon, er også god agronomi.

Kommunene, fylkeskommunen og Statsforvalteren forvalter ulike tilskuddsordninger for klimatiltak. Under lenker finner du tilskuddsordninger som kan gi midler til klimaaktiviteter i landbruket. Vi har også lenket til nyttige informasjonssider om klima i jordbruket m.m.

 

 


Publisert 14.07.2021

Fagdag i Våler: Karbon i jorda – bondens gull

På en fagdag i Våler ble det satt søkelys på hvordan vi kan øke innholdet av organisk materiale (mold) i produksjonsjorda vår. Dette vil være bra både for klimaet og jordbruksdriften.


Publisert 25.06.2021

Klima- og miljøprogrammet med ekstra søknadsfrist 1. september

I vår har en del tilskuddsmidler fra klima- og miljøprogrammet blitt inndratt fra prosjekter og tiltak som ikke er gjennomført. Disse pengene vil bli fordelt i en ekstra søknadsomgang, med søknadsfrist 1. september.


Publisert 24.06.2021, Sist endra 24.06.2021

Ny ordning for klimarådgiving på gårdsbruk

Bønder i Innlandet kan fra søknadsomgangen 2021 søke tilskudd til klimarådgiving gjennom regionale miljøtilskudd (RMP). Satsene for tilskuddsordningen er nå fastsatt.


Publisert 04.06.2021

Tilpasset gjødsling ved hjelp av satelittbilder

Åpent kurs i hvordan vi kan bruke satelittbilder til å fordele gjødsla på en god måte til ulike deler av åkeren. Presis gjødsling er et godt klimatiltak.


Publisert 27.05.2021

Klimaomstilling i landbruket - kan kommunen bidra?

Landbruksnæringa gjennomfører ulike tiltak for å redusere klimautslipp, blant annet gjennom landbrukets klimaplan. Kommunene kan bidra med å legge til rette for klimaomstillingen. En ny veileder skal hjelpe kommunene i dette arbeidet.


Publisert 20.05.2021

Vil du bli godkjent som klimarådgiver i jordbruket?

Jordbruket står for 9 prosent av Norges totale klimagassutslipp og skal ta sin del av ansvaret for reduserte utslipp. Nå kan det søkes om å bli godkjent som klimarådgiver for jordbruket. Bønder som har fått rådgiving og har en tiltaksplan, kan få innvilget et eget regionalt miljøtilskudd fra høsten 2021.


Publisert 11.11.2019

Klimasmart landbruk på dagsorden for både bønder og rådgivere

Det var stor interesse for å dele og oppdatere kunnskap om klimatiltak i landbruket på to samlinger om dette temaet forrige uke. Over 200 personer fra forvaltning og landbruksnæringa deltok.