Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Logo for utvalgte kulturlandskap

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er nasjonal satsing for å ivareta et representativt utvalg av verdifulle norske jordbrukslandskap gjennom langsiktig, frivillig samarbeid mellom det offentlige og grunneiere/rettighetshavere. Landbruksdirektoratet koordinerer arbeidet, i nært samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren og med regional landbruks-, natur- og kulturminneforvaltning, kommunen, grunneiere og landbruksforetak. På regionalt nivå er Statsforvalteren koordinator for arbeidet. Kommunene har ansvaret for forvaltningen av områdene, inkludert behandling av søknader om tilskudd.

Satsingen på Utvalgte kulturlandskap er rettet mot målene om å ta vare på variasjonen i jordbrukets kulturlandskap og ivaretakelse av biologisk mangfold og kulturminner og kulturmiljøer. Grunnleggende for valg av områder er at de i størst mulig grad omfatter jordbrukslandskap med både svært store biologiske verdier og kulturhistoriske verdier. En forutsetning er også at det er realistisk å få til langsiktig drift i områdene. Videre er det en forutsetning at etablering av et område som utvalgt kulturlandskap i jordbruket er frivillig.

I Innlandet har vi fra 2022 sju utvalgte kulturlandskap:

  • Vangrøftdalen-Kjurrudalen i Os
  • Nordherad i Vågå
  • Helgøya i Ringsaker
  • Stølsvidda i Nord-Aurdal og Vestre Slidre
  • Finnskogen i Våler, Åsnes, Grue og Kongsvinger
  • Gran (Granavollen-Tingelstad-Røykenvik) i Gran
  • Koppangsøyene i Stor-Elvdal

Publisert 27.05.2024

Femten år med utvalgte kulturlandskap i jordbruket blir markert i Innlandet

I 2009 sto kronprins Haakon i spissen for den offisielle åpningen av «utvalgte kulturlandskap i jordbruket» i Os i Østerdalen. Den 6. september markeres det nasjonale femtenårsjubileet på Granavollen på Hadeland.


Publisert 07.09.2023

Utvalgte kulturlandskap i søkelyset på Granavollen

Nær 40 deltakere fra Innlandets sju utvalgte kulturlandskap i jordbruket fikk oppleve det historiske kulturlandskapet fra Granavollen til Røykenvika i strålende seinsommervær denne uka.


Publisert 26.08.2022

Landskapstreff med budeier, Røroskyr og slagghauger

Alle de sju utvalgte kulturlandskapene i Innlandet var representert da Statsforvalteren inviterte til nettverkstreff i Vangrøftdalen i Os og byvandring på Røros 24.-25. august. Aktiv seterdrift og hvordan ta vare på bevaringsverdige bygninger var sentrale tema.


Publisert 21.12.2021

Koppangsøyene blir nytt utvalgt kulturlandskap i 2022

Koppangsøyene har sammen med fire andre nye områder blitt med på den ekslusive lista over "utvalgte kulturlandskap i jordbruket". Landbruks- og miljømyndighetene står sammen om dette og bevilger årlige tilskuddsmidler til områdene.


Slik får du utbetalt tilskudd til utvalgte kulturlandskap

Har du fått innvilget tilskudd og gjennomført tiltaket det er gitt til? For å få utbetalt tilskudd til bl.a. utvalgte kulturlandskap, anbefaler vi å sende digital utbetalingsanmodning via Altinn. Det forenkler behandlingen og gjør at du kan få utbetalt tilskuddet raskere.

Du kan lese mer i denne veiledningen om hvordan du sender inn utbetalingsanmodningen. Du finner også mal for rapport og utbetalingsanmodning på denne siden. Malen er obligatorisk å bruke . 

Abonnere på nyhets- brev/-meldinger?

Hvilket område sogner du til?
Person eller organisasjon