Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er nasjonal satsing for å ivareta et representativt utvalg av verdifulle norske jordbrukslandskap gjennom langsiktig, frivillig samarbeid mellom det offentlige og grunneiere/rettighetshavere. Landbruksdirektoratet koordinerer arbeidet, i nært samarbeid med Miljødirektoratet og Riksantikvaren og med regional landbruks-, natur- og kulturminneforvaltning, kommunen, grunneiere og landbruksforetak. På regionalt nivå er Statsforvalteren koordinator for arbeidet. Kommunene har ansvaret for forvaltningen av områdene, inkludert behandling av søknader om tilskudd.

Satsingen på Utvalgte kulturlandskap er rettet mot målene om å ta vare på variasjonen i jordbrukets kulturlandskap og ivaretakelse av biologisk mangfold og kulturminner og kulturmiljøer. Grunnleggende for valg av områder er at de i størst mulig grad omfatter jordbrukslandskap med både svært store biologiske verdier og kulturhistoriske verdier. En forutsetning er også at det er realistisk å få til langsiktig drift i områdene. Videre er det en forutsetning at etablering av et område som utvalgt kulturlandskap i jordbruket er frivillig.

I Innlandet har vi fra 2022 sju utvalgte kulturlandskap:

  • Vangrøftdalen-Kjurrudalen i Os
  • Nordherad i Vågå
  • Helgøya i Ringsaker
  • Stølsvidda i Nord-Aurdal og Vestre Slidre
  • Finnskogen i Våler, Åsnes, Grue og Kongsvinger
  • Gran (Granavollen-Tingelstad-Røykenvik) i Gran
  • Koppangsøyene i Stor-Elvdal

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 26.08.2022

Landskapstreff med budeier, Røroskyr og slagghauger

Alle de sju utvalgte kulturlandskapene i Innlandet var representert da Statsforvalteren inviterte til nettverkstreff i Vangrøftdalen i Os og byvandring på Røros 24.-25. august. Aktiv seterdrift og hvordan ta vare på bevaringsverdige bygninger var sentrale tema.


Publisert 21.12.2021

Koppangsøyene blir nytt utvalgt kulturlandskap i 2022

Koppangsøyene har sammen med fire andre nye områder blitt med på den ekslusive lista over "utvalgte kulturlandskap i jordbruket". Landbruks- og miljømyndighetene står sammen om dette og bevilger årlige tilskuddsmidler til områdene.


Publisert 01.02.2021

Imponerende aktivitet i de utvalgte kulturlandskapene

Det har være stor aktivitet i de seks utvalgte kulturlandskapene i Innlandet det siste året. Les mer om dette i nyhetsbrevet som omhandler alle de 46 områdene i Norge. 


Publisert 16.04.2020

Seks utvalgte kulturlandskap i Innlandet får 7,5 millioner

Gran kommune har nylig fått et "utvalgt kulturlandskap i jordbruket", og dermed har vi seks utvalgte kulturlandskap i Innlandet. Nå kan de som vil gjennomføre tiltak som sikrer aktiv bruk og bevaring av disse kulturlandskapene, søke om tilskudd til dette.


Publisert 20.12.2019

Fylkesmannen anbefaler at Gran får et utvalgt kulturlandskap

Fylkesmannen har sendt brev til Landbruksdirektoratet der vi anbefaler at området Granavollen-Tingelstad-Røykenvik blir ett av 46 nasjonalt utvalgte kulturlandskap fra 2020.


Publisert 19.12.2019

Hva skjer i de utvalgte kulturlandskapene?

Det har vært stor aktivitet i alle de 5 utvalgte kulturlandskapene i Innlandet i 2019. I årets nyhetsbrev fra direktoratene kan du lese om 10-årsjubileum både i Vangrøftdalen/Kjurrudalen og i Nordherad. 


Publisert 19.11.2019

Åpent møte om Granavollen-Tingelstad-Røykenvik 18.11.2019

Femti personer deltok på det åpne møtet på Bergslia i Brandbu, der arbeidsgruppa for Granavollen-Tingelstad-Røykenvik la fram innstillingen sin om at området bør bli et "utvalgt kulturlandskap" fra 2020.


Publisert 06.11.2019

Åpent møte 18. november 2019 om utvalgt kulturlandskap i Gran

Fylkesmannen i Innlandet inviterer 18. november til åpent møte på vegne av arbeidsgruppa som har vurdert spørsmålet om Granavollen-Tingelstadhøgda-Røykenvik bør bli et utvalgt kulturlandskap i jordbruket .


Publisert 21.06.2019

Inspirasjonstur til Helgøya utvalgte kulturlandskap

Granavollen-Tingelstadhøgda-Røykenvika kan bli et utvalgt kulturlandskap i jordbruket fra 2020. Da er det fint å kunne reise til øya midt i Mjøsa for å høre erfaringene til grunneierne på Helgøya utvalgte kulturlandskap.


Publisert 02.05.2019

Bør Granavollen-Tingelstadhøgda-Røykenvika bli et «utvalgt kulturlandskap i jordbruket»?

I fjor fikk Fylkesmannen i Oppland (nå Innlandet) i oppdrag å vurdere og eventuelt anbefale om Granavollen-Tingelstadhøgda-Røykenvika bør bli et «utvalgt kulturlandskap i jordbruket» fra 2020. Det er nå opprettet ei lokal arbeidsgruppe med representanter fra grunneierne og forvaltningen, som fram til oktober 2019 skal vurdere om området bør bli et utvalgt kulturlandskap. Du kan lese mer i informasjonsskrivet du finner til høyre på siden.


Slik får du utbetalt tilskudd til utvalgte kulturlandskap

Har du fått innvilget tilskudd og gjennomført tiltaket det er gitt til? For å få utbetalt tilskudd til bl.a. utvalgte kulturlandskap, anbefaler vi å sende digital utbetalingsanmodning via Altinn. Det forenkler behandlingen og gjør at du kan få utbetalt tilskuddet raskere.

Du kan lese mer i denne veiledningen om hvordan du sender inn utbetalingsanmodningen. Du finner også maler for utbetalingsanmodningen på denne siden. OBS! Malen er obligatorisk å bruke hvis det står som et vilkår i tilskuddsbrevet. 

Abonnere på nyhets- brev/-meldinger?

Hvilket område sogner du til?
Person eller organisasjon