Tilskudd til spredning av husdyrgjødsel

Nærbilde av dyser som legger ned husdyrgjødsel på jorde
Nedlegging av husdyrgjødsel direkte på bakken gir bedre utnytting av næringsinnholdet og mindre utslipp av klimagasser. Foto: Karoline Finstad Vold.

Det har blitt stor interesse for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel og biorest i Innlandet. Dette er det eneste tiltaket under miljøtemaet «Utslipp til luft» i regionalt miljøprogram, men det er også viktig for å redusere avrenning av næringsstoffer til vann.

Det er mulig å søke på fire tiltak for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel og biorest:

  1. Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen i 1) voksende kultur eller 2) åpen åker med nedmolding innen to timer
  2. Nedlegging av husdyrgjødsel både i voksende kultur og i åpen åker 
  3. Nedfelling av husdyrgjødsel både i voksende kultur og i åpen åker
  4. Bruk av tilførselsslange slik at gjødsla pumpes ut til sprederen for å unngå jordpakking fra tunge maskiner. Dette er et tillegg til tiltakene over.

Det kan innvilges tilskudd bare for ett av de tre første tiltakene pr. areal pr. år, i tillegg til for spredning med tilførselsslange hvis en har brukt dette. Hvert foretak kan søke om tilskudd til ulike tiltak på forskjellige arealer.

Felles vilkår for alle tiltakene

Arealet det er innvilget tilskudd for må høstes eller beites etter siste spredning i søknadsåret

  • Det må spres minst 5 kg total-N i husdyrgjødsel/biorest pr. dekar for tiltaket du søker tilskudd for
  • Den som søker tilskudd må ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser sprededato og gjødselmengde spredd pr. dekar

Spesielle vilkår for det enkelte tiltak

Spredning av husdyrgjødsel om våren eller i vekstsesongen

All husdyrgjødsel som foretaket disponerer må spres om våren eller i vekstsesongen for at en skal være berettiget tilskudd til dette tiltaket. Vilkåret er begrunnet med at bredspredning av husdyrgjødsel på eng er mindre miljøvennlig enn de andre tiltakene på grunn av stort tap av ammoniakk til luft. De som har for liten lagerkapasitet, slik at de må spre noe på egne arealer etter siste høsting, kan altså ikke søke om tilskudd for dette tiltaket på noe av arealet de driver.

Nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel

Disse tiltakene gjelder bare bløtgjødsel og biorest. Stadig flere velger tiltakene i kombinasjon med spredning med tilførselsslange. Når en har mye av arealene rundt gjødsellageret, er dette en miljømessig god og rasjonell løsning. Ved nedlegging i åpen åker må gjødsla moldes ned innen 2 timer. Ved nedfelling føres gjødsla ned i jorda slik at det ikke er krav om nedmolding.

Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange

Søkerne må kunne dokumentere bruk av tilførselsslange ved å eie eller leie utstyr.  De fleste bruker entreprenør til denne metoden. Tilskuddet gis som et tillegg for arealer der det er gitt tilskudd for ett av de andre tiltakene.