Klima- og miljøprogrammet

Nysådd åker med store erosjonsskader etter regnskyll
Foto: Stig Horsberg.

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål for klima og miljø ved å gi tilskudd til prosjekter og informasjonstiltak. De fylkesvise midlene skal tildeles etter offentlig utlysing. Søknadsfrist annonseres på nettsiden vår i god tid før fristen.

Tiltakene skal bidra til å:

  • styrke kunnskapen om klima- og miljøutfordringene og status for jordbrukets klima- og miljøarbeid
  • formidle kunnskap fra forskningen til praktisk jordbruk og rådgivingsarbeidet
  • utvikle verktøy/hjelpemidler for effektive klima- og miljøtiltak
  • prøve ut og formidle effekter av tiltak/virkemidler
  • spre informasjon om utfordringer og aktuelle klima- og miljøtiltak i jordbruket til næringsutøverne, rådgivingstjenesten, forvaltningen og allmenheten

Tilskudd til fylkesvise tiltak skal nyttes til prosjekter av lokal eller regional karakter.

Målgruppe er organisasjoner og virksomheter som arbeider med å oppnå landbrukspolitiske målsettinger for bærekraftig jordbruksproduksjon og klima- og miljøtiltak. Søker må være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Du kan laste ned fullstendige retningslinjer via lenke på denne siden.

Hvordan søke?

Alle søknader må sendes elektronisk gjennom en egen søknadsportal for klima- og miljøprogrammet i Altinn.

Du må ha/bli tildelt rettighet til å søke i Altinn på vegne av den organisasjonen/virksomheten du skal sende søknaden fra. For å kunne søke, må du være sikker på at følgende 2 punkter er oppfylt:

  1. Du må ha bruker i ID-porten, se nettside med hjelp til å opprette bruker i ID-porten (dette er den samme personlige brukeren som brukes for andre offentlige tjenester som for eksempel digital postkasse). 
  1. Du må ha riktig rettighet i Altinn for organisasjonen. For å kunne sende inn søknad, må du ha rollen ”Primærnæring og næringsmiddel” eller ha enkeltrettighet til tjenesten «Klima og miljøprogram». Se nettside om roller og rettigheter i Altinn for mer informasjon. 

Dersom du ikke har riktig rettighet i Altinn, må en annen i organisasjonen/virksomheten som har rettighet til det, sende søknaden eller tildele slik rettighet til deg. Det kan f.eks. være den som er oppført som kontaktperson på Enhetsregisterets nettside.

Registrere kontonummer for utbetaling av prosjektmidler

Før du kan levere inn søknad, må du ha registrert riktig kontonummer. Det er dette kontonummeret som eventuelle midler fra Klima- og miljøprogrammet utbetales til. For å sjekke kontonummeret og eventuelt endre det, må du bruke tjenesten du finner i portalen for registrering av kontonummer for utbetaling av tilskudd og erstatning fra Landbruksdirektoratet (Altinn).

Digital utbetalingsanmodning

Når tiltaket er gjennomført, skal du rapportere og be om utbetaling digitalt. Last ned rapportskjemaet som du finner under "Dokumenter", fyll det ut elektronisk og lagre det. Logg deretter inn i Altinn samme sted som du sender inn søknaden (se lenke på denne siden). Velg den aktuelle søknaden når du har logget inn og trykk på knappen "Registrere utbetalingsanmodning" under den. I skjemaet som kommer opp, fyller du ut hvor mye du ber om å få utbetalt og total kostnad. Her laster du også opp det utfylte rapportskjemaet, dokumentasjon av kostnader og andre vedlegg.


Publisert 08.06.2023

Behandling av nye søknader om tilskudd fra klima- og miljøprogrammet

I årets ordinære tildeling av midler fra klima- og miljøprogrammet etter søknadsfristen 15. februar ble alle disponible midler brukt. I løpet av året blir likevel noe midler inndratt fra eldre saker og kan innvilges til nye tiltak. Søknader som blir sendt inn vil bli behandlet relativt fortløpende.


Publisert 10.01.2023

Utlysing av tilskudd fra klima- og miljøprogrammet 2023

Prosjekter og informasjonstiltak som gjelder klima- og miljøtiltak i jordbruket kan søke støtte fra Statsforvalteren i Innlandet innen 15. februar 2023. Tiltak rettet mot klimautfordringer, avrenning fra jordbruksareal, jordhelse og informasjon om nytt regionalt miljøprogram er høyt prioritert.


Publisert 28.04.2022

1,7 millioner til prosjekter for klima- og miljøtiltak i jordbruket

Statsforvalteren har nå innvilget tilskudd til 32 søknader om tilskudd fra klima- og miljøprogrammet. Tiltakene spenner fra miljøvennlig husdyrgjødselspredning og drenering til bioenergi og pollinerende insekter.