Utlysing av tilskudd fra klima- og miljøprogrammet 2023

Utsikt fra beitemark over dal med jordbruksareal og bratte fjell rundt
Utsikt i Bøverdalen Foto: Stig Horsberg.

Prosjekter og informasjonstiltak som gjelder klima- og miljøtiltak i jordbruket kan søke støtte fra Statsforvalteren i Innlandet innen 15. februar 2023. Tiltak rettet mot klimautfordringer, avrenning fra jordbruksareal, jordhelse og informasjon om nytt regionalt miljøprogram er høyt prioritert.

Publisert 10.01.2023

Statsforvalteren i Innlandet har fått tildelt 1,35 mill. kroner i 2023 til å støtte tiltak innen Klima- og miljøprogrammet (KMP).  Programmet dekker de fem kategoriene klimatilpasning, klimagassutslipp, jord, naturmangfold/kulturminner i jordbrukslandskapet og forurensning til vann, jord og luft. Se retningslinjene for tilskudd på denne siden.

Det holdes et åpent nettmøte med informasjon om ordningen 24. januar, se kurskalenderen vår.

Statsforvalteren vil prioritere høyt prosjekter som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget om 1) oppfølging av vannforskriften og tiltaksplanen for Oslofjorden og 2) klimautfordringer i jordbruket og klimavennlig driftspraksis, herunder støtter opp om tiltakene i landbrukets klimaplan. Vi vil også prioritere prosjekter som stimulerer til økt oppslutning om tiltak mot erosjon og avrenning til vassdrag og god jordhelse og tiltak som følger opp endringer i regionale miljøtilskudd fra 2023, blant annet de nye tiltakene: Tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl, direktesådd høstkorn og høstoljevekster og spredning av biokull.

Hva omfatter ordningen?

De fylkesvise midlene skal bidra til å:

  • styrke kunnskapen om klima- og miljøutfordringene for jordbruket
  • formidle kunnskap fra forskningen til det praktiske jordbruket og rådgivingsarbeidet
  • utvikle verktøy/hjelpemidler for effektive klima- og miljøtiltak
  • prøve ut og formidle effekter av tiltak/virkemidler
  • spre informasjon om utfordringer og aktuelle klima- og miljøtiltak i jordbruket til næringsutøverne, rådgivingstjenesten, forvaltningen og allmenheten

Statsforvalteren har god erfaring med å støtte storskalaforsøk/demonstrasjonsfelt og kveldskurs/fagmøter/markdager, men også andre informasjons- og formidlingstiltak er aktuelle.  Vi ser positivt på samarbeidstiltak mellom lokal landbruksforvaltning og rådgivingstjenesten i landbruket.

Tilskuddene skal nyttes til prosjekter av lokal eller regional karakter i Innlandet. Vi gir ikke tilskudd til forsknings- og kartleggingsprosjekter.

Innsending av søknad

Målgruppe er organisasjoner og virksomheter som arbeider med å oppnå landbrukspolitiske målsettinger for bærekraftig jordbruksproduksjon og klima- og miljøtiltak slik som:

  • Kommuner og fylkeskommune
  • Landbruksrådgivingsorganisasjoner
  • Fag- og interesseorganisasjoner
  • Kompetansebedrifter

Søker må være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

Det må sendes en egen søknad for hvert enkelt prosjekt/møteserie o.l. Alle søknader må sendes digitalt gjennom denne søknadsportalen.

Organisasjonen/virksomheten du skal sende søknad fra må ha gitt deg rettighet til i å søke i Altinn.  Som kontaktperson må du oppgi mobilnummeret eller e-postadressen din.

For å kunne søke, må du være sikker på at følgende to punkter er oppfylt:

Du må ha brukertilgang i ID-porten, se denne siden for hjelp til å opprette bruker i ID-porten (dette er den samme personlige brukeren som brukes for andre offentlige tjenester som for eksempel digital postkasse).

Du må ha riktig rettighet i Altinn for organisasjonen. For å kunne sende inn søknad, må du ha rollen ”Primærnæring og næringsmiddel” eller ha enkeltrettighet til tjenesten «Klima og miljøprogram». Se informasjon om roller og rettigheter i Altinn.

Dersom du ikke har riktig rettighet i Altinn, må en annen i organisasjonen/virksomheten som har rettighet til det, sende søknaden eller tildele slik rettighet til deg. Det kan f.eks. være den som er oppført som kontaktperson i Enhetsregisteret

Registrere kontonummer for utbetaling av prosjektmidler

Før du kan levere inn søknad, må du registrere riktig kontonummer. Det er dette kontonummeret som eventuelle midler fra Klima- og miljøprogrammet utbetales til. For å sjekke kontonummeret og eventuelt endre det, må du benytte denne kontonummertjenesten i Altinn.

Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd

Vi tar sikte på å sende vedtak for tiltak/prosjekter som blir prioritert for tilskudd innen ca. 1. april. For de fleste tiltak kreves det en egenandel eller finansiering fra andre kilder på minst 25-30 % av den totalkostnaden som er godkjent av Statsforvalteren. For større flerårige prosjekter må en normalt søke tilskudd for ett år om gangen.

Tilskuddet utbetales på grunnlag av innsendt rapport og regnskap når tiltaket er gjennomført. Skjema for digital utbetalingsanmodning og rapportskjema ligger på Statsforvalterens hjemmeside. For større prosjekter kan det foretas delutbetaling.

Vedtak fattet av Statsforvalteren kan påklages.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.