1,7 millioner til prosjekter for klima- og miljøtiltak i jordbruket

Foto: Stig Horsberg.

Statsforvalteren har nå innvilget tilskudd til 32 søknader om tilskudd fra klima- og miljøprogrammet. Tiltakene spenner fra miljøvennlig husdyrgjødselspredning og drenering til bioenergi og pollinerende insekter.

Publisert 28.04.2022

Det kom inn totalt 38 søknader innen søknadsfristen og ble søkt om ca. 3,1 millioner kroner. De fleste søknadene ble altså innvilget tilskudd, men flere av dem med redusert beløp i forhold til søknaden. Det er holdt igjen noe midler som kan bli fordelt på søknader som kommer inn i løpet av året. Her blir det en fortløpende behandling, uten noen søknadsfrist.

Søknadene blir fordelt tematisk på fem miljøtema, og den største delen av potten ble gitt til tiltak med "klimagassutslipp" som hovedtema (747 000 kroner). Deretter fulgte "forurensning til vann, jord og luft" med 446 000 kroner, "klimatilpasning" med 256 000 kroner, "naturmangfold og kulturminner" med 207 000 kroner og "jord" med 90 000 kroner. Mange av tiltakene dekker likevel flere miljøtema. For eksempel gir miljøvennlig husdyrgjødselspredning både lavere utslipp av klimagasser og mindre vannforurensning. Se vedlagte oversikt over tilskuddene som er innvilget.

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å oppnå landbrukspolitikkens mål for klima og miljø ved å gi tilskudd til prosjekter og informasjonstiltak. De fylkesvise midlene skal tildeles etter offentlig utlysing.

Tiltakene skal bidra til å:

  • styrke kunnskapen om klima- og miljøutfordringene og status for jordbrukets klima- og miljøarbeid
  • formidle kunnskap fra forskningen til praktisk jordbruk og rådgivingsarbeidet
  • utvikle verktøy/hjelpemidler for effektive klima- og miljøtiltak
  • prøve ut og formidle effekter av tiltak/virkemidler
  • spre informasjon om utfordringer og aktuelle klima- og miljøtiltak i jordbruket til næringsutøverne, rådgivingstjenesten, forvaltningen og allmenheten

Målgruppe er organisasjoner og virksomheter som arbeider med å oppnå landbrukspolitiske målsettinger for bærekraftig jordbruksproduksjon og klima- og miljøtiltak. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.