Landbrukseigedommar og buplikt

Oppdatert 08.04.2024

Eigedomane er grunnlaget for verdiskapinga i landbruket. Den som overtek ein  landbrukseigedom må søkje om konsesjon dersom eigedomen er utan bygningar, eller dersom eigedomen har eit samla areal på meir enn 100 dekar, eller eigedomen har meir enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord.

Konsesjonslova gjeld for dei fleste typar erverv (kjøp eller arv) av fast eigedom. Formålet med konsesjonslova er verne om produksjonsareala i landbruket, noko som blir gjort gjennom regulering og kontroll når fast eigedom blir kjøpt eller seld. Lova skal dessutan sikre eigar- og bruksforhold som er tenlege for samfunnet. Vi må til dømes ta omsyn også til framtidige generasjonar, landbruksnæringa, behov for utbyggingsgrunn, miljø og busetting.  

Buplikt

Det er eit politisk mål å ha busetjing i heile landet, noko som blant anna blir sikra gjennom buplikta. Plikta følgjer direkte av lova når den som har odel eller er i nær slekt med førre eigar, overtek ein eigedom med bustadhus og meir enn 35 dekar dyrka mark eller 500 dekar skog. Buplikt kan òg setjast som vilkår i ei konsesjonssak. Kommunen kan også innføre buplikt for dei som kjøper eller arvar heilårsbustader, utan omsyn til storleik på eigedomen. 

Jordlova

Jordlova speglar det landbrukspolitiske målet om å sikre arealressursane og halde oppe og styrkje ressursane på det enkelte bruket. Dette inneber mellom anna at den som eig dyrka mark, har ansvar for at jorda blir driven.

Jordlova har reglar om driveplikt, omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, og om deling av landbrukseigedom. Kommunen behandlar og avgjer saker etter jordlova og konsesjonslova, og Statsforvaltaren er klageinstans.

Vis meir


Publisert 30.01.2023

Tillater ikke deling av stor eiendom i Elverum

Statsforvalteren har avslått klagen fra eieren av Schulstad Gård i Hernes.


Publisert 15.06.2022

Statsforvalteren gir konsesjon på Rusten gård i Stange

Statsforvalteren har behandlet klagen på Stange kommunes avslag på konsesjon og gir konsesjon på Rusten gård i Stange.


Publisert 10.03.2022

Statsforvalteren sier nei til odelsfrigjøring av Øyre gård på Vingnes i Lillehammer

Statens vegvesen søkte om odelsfrigjøring for å kunne benytte arealene tilhørende Øyre gård som erstatningsareal til andre eiendommer som må avstå areal til utbyggingen av ny E6. Statsforvalteren mener vilkårene for odelsfrigjøring ikke er oppfylt.


Publisert 23.06.2021

Statsforvalteren sier nei til nydyrking ved Fåvang kirke

Ringebu kommune ga Hege Trosvik tillatelse til å dyrke opp ca. 12 dekar inntil E6. Kommunen har ikke vurdert hvilke konsekvenser nydyrkingen kan få for naturmiljøet og arealets betydning som flomområde. Statsforvalteren opphever kommunens vedtak.


Publisert 29.01.2021

Brøttum Almenning får ikke konsesjon på landbrukseiendommer i Stor-Elvdal kommune

Allmenningen kjøpte eiendommene Gammelstu Stai gård og Seljordet gård i 2019. Konsesjonssøknadene ble avslått av kommunen. Statsforvalteren tar ikke klagene fra Brøttum Almenning til følge.


Publisert 20.11.2020

Nei til konsesjon på Rusten gård i Stange

I august vedtok Stange kommune å gi konsesjon til Stange Almenning på erverv av Rusten gård. Fylkesmannen har på eget initiativ vedtatt å omgjøre kommunens vedtak. Allmenningens formål med ervervet oppfyller ikke vilkårene i konsesjonsloven.


Publisert 21.08.2020

Ja til konsesjon på Staur gård i Stange.

Stange kommune vedtok i mai å gi konsesjon til Ola Haugen på Staur gård. I juni varslet Fylkesmannen at vi ville vurdere å omgjøre kommunes vedtak. Etter en vurdering av saken har vi nå konkludert med at kommunens vedtak opprettholdes.