Næringsutvikling

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 28.02.2023

Utviklingsmidlar i landbruket - nå kan du søke heile året

Utviklingsmidlar i landbruket omfattar Regionale tilretteleggingsmidlar (RT-midlar) og Regionale kompetansemidlar (RK-midlar). Tidlegare har det vore søknadsfrist to gongar i året. Frå og med i år er det ingen søknadsfrist og ein kan søke når ein har eit godt prosjekt. 


Publisert 19.10.2022

Lokalmatens veg over dørstokken og inn i det kommunale kjøkenet

Korleis få meir lokalmat på menyen i kommunane? Dette stod på dagsorden då Statsforvaltaren i Innlandet samla lokalmatprodusentar, kjøkenleiarar, kokkar og matfagarbeidarar i Valdres til møte 4. oktober på Fagernes.  


Publisert 31.08.2022

Søknadsfristen for regionale tilretteleggingsmidler i landbruket nærmer seg

Søknadsfristen er 15. september og midlene skal nyttes til fellesprosjekter som styrker landbruksnæringa. Vi oppfordrer aktørene i næringa om å gå sammen og søke!


Publisert 20.06.2022

Frist 15. september for å søke om regionale tilretteleggingsmidlar i landbruket

Neste frist for å søke regionale tilretteleggingsmidlar i landbruket (RT-midlar) er 15. september. Tilskotet skal legge til rette for regional næringsutvikling, og målet er å styrke verdiskapinga i landbruket.


Publisert 25.02.2022

Søknadsfrist 15. mars for utviklingsmidlar i landbruket

Kommunar, organisasjonar, forskings- og utviklingsinstitusjonar kan søke Innlandet fylkeskommune om tilskot til utvikling i landbruket frå dei regionale tilretteleggingsmidlane (RT) og dei regionale rekrutterings- og kompetansemidlane (RK).


Publisert 14.09.2021

3,6 millioner til rekruttering og utvikling i landbruket

Innlandet fylkeskommune lyser ut midler med søknadsfrist 11. oktober. 

 


Publisert 21.01.2021

Utlyser midler til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket

Det lyses ut midler til regionale tilretteleggingstiltak og til rekruttering og kompetanseheving. Det er Innlandet fylkeskommune som forvalter ordningene.


Publisert 27.08.2020

Webinar Industripolitikk for den biobaserte sirkulærøkonomien

Sammen med NCE Heidner Biocluster og Norwegian Wood Cluster arrangerer Biovalley webinar, torsdag 17. september kl 9-11. Industripolitikk for den biobaserte sirkulærøkonomien - hva skal til for vekst og verdiskaping?


Publisert 08.05.2020

Partnerskap skal fronte og styrke landbruket

Partnerskap for landbruket hadde sitt første møte torsdag 7. mai. Målet er å styrke landbruket i regionen, og skape enda mer verdier ut av ressursene i landets største landbruksregionen. 


Publisert 05.05.2020

Nasjonale tilretteleggingsmidler i landbruket

Nasjonale prosjekter innen landbruksrelatert næringsutvikling og kompetanseheving kan nå søke tilskudd innen en ordning som ble opprettet i jordbruksoppgjøret 2019.