Skogkultur

Granplante plantet inntil stubbe
Foto: Mathis Lunde.

Skogkultur er investering i framtidsskogen. Skogkultur kan være tiltak for å få til foryngelse etter hogst, som planting, såing, og markberedning, eller det kan være kvalitetsfremmende tiltak i etablert skog, som ungskogpleie og stammekvisting. Investeringene i skogkultur skal bidra til å sikre framtidig produksjon og verdiskaping, samtidig som viktige miljøverdier blir ivaretatt og utviklet.

Skogkulturtiltak gjøres i et langsiktig perspektiv, og de valgene som tas påvirker både skogens evne til å binde karbon, og skogens evne til å være rustet mot et tøffere klima med økt risiko for skogskader.

Skogbruket skal være sikret tilgang til frø og planter, og Statsforvalteren har ansvar for å kontrollere at treslag og provenienser blir brukt etter gjeldende regler og på en skogbruksfaglig forsvarlig måte.


Publisert 03.05.2021

Planting og såing av furu – Ny veileder

Veilederen «Planting og såing av furu» er nå tilgjengelig via Skogkurs sine nettsider. Veilederen beskriver hvorfor kulturforyngelse av furu kan være et godt alternativ til naturlig foryngelse.


Publisert 10.02.2021

Klimatiltak i skog – Tilskudd til tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling av skog 2021

Også i år er det satt av nasjonal tilskuddsramme til klimatiltak i skogbruket. Det er tildelt 29.04 millioner kroner til tettere planting ved forynging etter hogst, suppleringsplanting og gjødsling av skog i 2021.


Publisert 16.12.2020

Rekordhøy skogkulturaktivitet i 2020

Tallene så langt viser at det har vært stor skogkulturaktivitet i Innlandet, og skogkulturtilskuddene har virkelig gått unna.


Publisert 14.06.2019

Standard for ungskogpleie i Innlandet

Skogbruket i Innlandet har i et prosjektsamarbeid kommet fram til en felles standard for ungskogpleie, hvor både skognæringen, skogbruksmyndighetene og skogforskningen har vært involvert.


Publisert 14.06.2019

Ny norm for plantetelling

På Vårsamlingen 4.4.2019 ble en ny, felles normen for skogbruket i Innlandet presentert: Metode for beregning av plantetetthet ved kontroll av foryngelsesfelt.