Skogkultur

Skogskjøtselen skal føre til en langsiktig, bærekraftig ressursforvaltning ut fra en helhetlig vurdering av skogøkologiske, økonomiske og tekniske forhold, biologisk mangfold og mulige klimaendringer. Skogskjøtselen skal stimulere til en virkesproduksjon som i volum og kvalitet kan møte framtidas utfordringer.

Skogkultur er foryngelses- og kvalitetsfremmende tiltak som planting og såing etter hogst, tiltak for naturlig forynging, skifte av treslag, suppleringsplanting og pleie av den etablerte ungskogen og stammekvisting. Investeringene i skogkultur skal bidra til å sikre framtidig produksjon og verdiskaping, samtidig som viktige miljøverdier blir ivaretatt og utviklet.

Skogbruket skal være sikret tilgang til frø og planter, og Statsforvalteren har som ansvar å kontrollere at treslag og provenienser blir brukt etter gjeldende regler og er skogbruksfaglig forsvarlig. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.05.2021

Planting og såing av furu – Ny veileder

Veilederen «Planting og såing av furu» er nå tilgjengelig via Skogkurs sine nettsider. Veilederen beskriver hvorfor kulturforyngelse av furu kan være et godt alternativ til naturlig foryngelse.


Publisert 10.02.2021

Klimatiltak i skog – Tilskudd til tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling av skog 2021

Også i år er det satt av nasjonal tilskuddsramme til klimatiltak i skogbruket. Det er tildelt 29.04 millioner kroner til tettere planting ved forynging etter hogst, suppleringsplanting og gjødsling av skog i 2021.


Publisert 16.12.2020

Rekordhøy skogkulturaktivitet i 2020

Tallene så langt viser at det har vært stor skogkulturaktivitet i Innlandet, og skogkulturtilskuddene har virkelig gått unna.


Publisert 14.06.2019

Standard for ungskogpleie i Innlandet

Skogbruket i Innlandet har i et prosjektsamarbeid kommet fram til en felles standard for ungskogpleie, hvor både skognæringen, skogbruksmyndighetene og skogforskningen har vært involvert.


Publisert 14.06.2019

Ny norm for plantetelling

På Vårsamlingen 4.4.2019 ble en ny, felles normen for skogbruket i Innlandet presentert: Metode for beregning av plantetetthet ved kontroll av foryngelsesfelt.


Publisert 14.06.2019

Gjødsling av skog som klimatiltak - 40 prosent tilskudd i 2019

Gjødsling av skog vil gjennom økt tilvekst gi økt CO2-fangst. Dette er et av tiltakene som er foreslått i rapporten Klimakur 2020, og som har virkning også i et kortsiktig perspektiv innenfor 10 år.


Publisert 14.06.2019

Tilskudd til tettere planting som klimatiltak i 2019

Det blir en enklere og bedre tilskuddsordning med 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019. Formålet er å oppnå full tetthet i plantefeltene.Tilskudd ved nyplanting videreføres.


Publisert 14.06.2019

Tilskudd til klimatiltak i skog 2019

Tilskudd til klimatiltakene tettere planting og gjødsling i skog videreføres i 2019, mens tilskuddsordningen til suppleringsplanting forbedres betydelig.


Publisert 01.08.2014 av Administrator

Kvalitet på skogplanter

God kvalitet på skogplanter er en forutsetning for tilfredsstillende etablering i skogen.


Publisert 24.04.2013 av Administrator

Standard for markberedning i Hedmark og Oppland (revidert april 2014)

Markberedning er et viktig tiltak som er nødvendig for å møte fremtidas forsterkede behov for effektiv og rasjonell skogproduksjon, samtidig som viktige miljøverdier ivaretas. Standarden ble prøvd ut i 2013, og revidert på noen punkter før sesongen 2014.

Les mer i den nye markberedningsstandarden (kortversjon pdf) (revidert utgave april 2014)