Standard for ungskogpleie i Innlandet

Figur ungskogpleie

Skogbruket i Innlandet har i et prosjektsamarbeid kommet fram til en felles standard for ungskogpleie, hvor både skognæringen, skogbruksmyndighetene og skogforskningen har vært involvert.

Publisert 14.06.2019

Skogbruket i Hedmark og Oppland har de siste årene samlet seg om felles standarder for flere skogtiltak. En mest mulig lik og tydelig rådgivning ovenfor skogeierne har gitt resultater. Både standarden for utplantingstall og tilsvarende for markberedning har bidratt til å gi meget gode resultater i omfang og kvalitet.

Nå har Fylkesmennene i Hedmark og Oppland, Glommen skog, Mjøsen skog, Viken skog, SB skog, Nortømmer og Statskog, sammen med Skogkurs som prosjektleder kommet fram til en felles standard for ungskogpleie. NIBIO har bidratt med økonomiske beregninger.

Ungskogpleie er et nødvendig tiltak for å få god arealavkastning. Foto: Jon Eivind Vollen

Ved ungskogpleie fristilles de trærne som skal utgjøre bestandet framover mot tynning og sluttavvirkning. Vi påvirker det enkelte tres kviststørrelse, stammeform og diameterutvikling. Tiltakene er lauvrydding og avstandsregulering, eller en kombinasjon av begge. Vi har anslått at årlig ungskogpleid areal i Hedmark kan dobles fra ca. 70.000 dekar til 150.000 dekar.

Riktig utført ungskogpleie er et meget lønnsomt tiltak. Mulighetene for å søke om kommunalt tilskudd i kombinasjon med bruk av skogfond med skattefordel, gjør det enda mer lønnsomt. Ungskogpleien gir skog med høyere tømmerverdi og lavere driftskostnader ved hogst. Ungskogpleie gjør at veksten hos bartrærne optimaliseres. Vi setter igjen de trærne med best kvalitet og potensial til å produsere tømmer som er langt, slankt og rett. Ved å fjerne konkurransen fra lauv, vil nyttbart bartrevolum per dekar øke betydelig. 

FILM om ungskogpleie

Filmen er en praktisk film om planlegging, gjennomføring, arbeidsteknikk, arbeidsmetoder, HMS i ulike bestand.