Endring i forskrift om berekraftig skogbruk - Forbud mot grøfterensk i myr og sumpskog

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endring av bærekraftforskriftens § 5 niende ledd. Endringen går ut på at det ikke lenger er tillatt å renske grøfter i myr og sumpskog der hvor det ikke er etablert produktiv skog. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.08.2021

Bakgrunnen for endringen er oppfølging av Stortingets anmodningsvedtak nr. 573 av 2. juni 2015 og merknaden fra næringskomiteens flertall i Innst. 162 S (2016–2017).

Endringen går ut på at det ikke vil være tillatt å renske tidligere opparbeidete grøfter i myr og sumpskog der det ikke er etablert produktiv skog. Dette gjelder områder hvor tidligere grøfting ikke har ført til at arealet kan klassifiseres som produktiv skog i dag. Endringen begrenser ikke mulighetene for grøfterensk i myr og sumpskog der hvor det er etablert produktiv skog. Endringen begrenser heller ikke grøfting for å unngå forsumping etter hogst på fastmark.