Trebruk

Hus bygd i tre

Økt bruk av tre er et viktig tiltak får å nå nasjonale klimamål. Innlandet er det største trefylket og bør gå foran med gode eksempler og øke bruken av tre der det er mulig.

 

Statsforvalteren skal bidra til å nå nasjonale mål om økt bruk av tre og økt verdiskaping. Dette tydeliggjøres gjennom regionale strategier, virkemiddelbruk og samhandling med kommunene, fylkeskommunen og Innovasjon Norge.

Treindustrien har hatt mål om å øke bruken av tre til 1 m3 pr. innbygger. Forbruket er økende og statistikken for 2019 viser at vi nå er på 0,9 m3. Når tre brukes som erstatning for mer klimabelastende materialer gir dette et verdifullt bidrag til å nå nasjonens klimamål.

Innovativ bruk av tre og lokale tredrivere

Innovasjon Norge yter tilskudd til innovativt bruk av tre, se tilskudd til innovativt bruk av tre. Der er det mulig å søke støtte for mange typer prosjekter, der økt bruk av tre, nyskaping, sysselsetting og økt lønnsomhet er sentrale kriterier for støtte.

I Innlandet jobber Norwegian Wood Cluster gjennom ordningen Klimavennlige Bygg Innlandet for at tre skal bli vurdert når nye byggeprosjekter planlegges. Dette arbeidet finansieres gjennom tilskudd fra Innovasjon Norge, fylkeskommunen og Statsforvalteren. De kan bistå med å fremme bruke av tre i bygg og i planleggingsfasen slik at byggene blir planlagt riktig for å kunne bygges i tre.


Publisert 16.08.2021

Tre bygg i Innlandet nominert til nasjonale byggpriser

Samling i Nord-Odal kommune, Biri omsorgssenter i Gjøvik kommune og Ydalir i Elverum kommune er med i kampen om å vinne tre forskjellige byggpriser. De tre byggene viser at satsingen på økt bruk av tre som bærekraftig materiale brer om seg.


Publisert 25.06.2019

Treprisen for Innlandet 2019

Treprisen for Innlandet 2019 ble tildelt verdens høyeste trehus Mjøstårnet og Arthur Buchardt


Publisert 25.06.2019

Så miljøvennlige er trebygg

Norges miljø- og biovitenskaplige universitet har utredet miljøfordelene med trebygg.


Publisert 25.06.2019

Trebruer er utviklet til å bli en viktig konstruksjon i vårt landskap

Gjennom et solid innovasjons- og utviklingsarbeide er trebruer blitt et positivt element i veglandskapet.


Publisert 22.03.2018

Tredrivernettverket med samling i Innlandet

Innovasjon Norge har gjennom flere år driftet Trebasert innovasjonsprogram, med hovedformål å bidra til økt bruk av tre og leverandørutvikling i næringen.


Publisert 12.02.2018

Treprisen 2018

Vet du om noen som har bidratt til innovasjon og banebrytende arbeid innen bruk av tre og trevirke i Innlandet?


Publisert 25.01.2018

Mer trebyggeri i Innlandet

Flere større bygg i tre reises nå i Innlandet. Flaggskipet er Mjøstårnet i Brumunddal, men flere er under planlegging og oppstart. 


Publisert 11.12.2012

Videreforedling og bruk av tre

Økt regional videreforedling og bruk av tre har et stort potensial i forhold til å sikre skogbasert verdiskaping i Innlandet. Viktige satsingsområder for å utløse dette potensialet er utvikling av nye innovative løsninger for økt bruk av tre i samarbeid mellom regionalt næringsliv og det offentlige.