Skogbruk

Bildemontasje skog
Oppdatert 13.03.2023

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer

Ordninger for skogbruket


Publisert 20.01.2022

Vårsamling for skogbruket i Innlandet 2022

Vårsamlingen for skogbruket i Innlandet 2022 blir avholdt den 7.april på Honne.


Publisert 06.01.2022

Bruk av skogfond til å rydde vindfall og vurdering av stormskadde bestand til skogproduksjon

Landbruksdirektoratet har klarert at skogfond kan brukes til å dekke underskudd ved oppryddingsdrifter av vindfall. Det er også kommet et oppdatert grunnlag for å vurdere om stående glissen produksjonsskog bør stå etter stormskadene eller avvirkes for nyplanting.


Publisert 22.12.2021

Stormskader informasjon fra Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet har kommet med samlet og oppdatert infomasjon på egen side for stormskader som følge av stormen 19. november 2021.


Publisert 23.11.2021

Omfattende stormskader i Innlandet

Været fredag 19. november førte til stedvis brutale skader på skogen i Innlandet. Statsforvalteren samarbeider med skogeierorganisasjonene og forsikringsselskapet Skogbrand om å skaffe oversikt over skadeomfanget.


Publisert 08.11.2021

Frist for søknad om refusjon av skogfond og NMSK tilskudd 2021

Skogeiere som har refusjonskrav som er tilskuddsberettiget må levere dette innen de frister som fremgår av tabellen nedenfor.

Skogfondbilag vedrørende tiltak som ikke gir tilskudd må leveres senest 31. desember, enten digital registrering eller direkte til kommunen.


Publisert 21.10.2021

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2022

Det kan gis støtte til FoU-prosjekter, informasjons- og opplæringstiltak, undersøkelser, samt fellesutgifter i sammenheng med skogfaglige arrangementer.


Publisert 03.09.2021

Ledig stilling som seniorrådgiver / rådgiver – skogbruk og miljø

Enhet for skog- og trebruk i virksomhetsområdet for miljøvern, landbruk og næringsutvikling har ledig stilling. 


Publisert 27.08.2021

Endring i forskrift om berekraftig skogbruk - Forbud mot grøfterensk i myr og sumpskog

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endring av bærekraftforskriftens § 5 niende ledd. Endringen går ut på at det ikke lenger er tillatt å renske grøfter i myr og sumpskog der hvor det ikke er etablert produktiv skog. 


Publisert 18.08.2021

Husk frist for tilskudd til skogplanting 1. september

For å bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2021 som følge av Covid19-restriksjoner, ble det laget en midlertidig tilskuddsordning. Skogeiere som selv sto for vårens skogplanting må sende søknad til kommunen innen den 1. september for å få dette tilskuddet


Publisert 16.06.2021

Eva Skagestad ny leder hos Statsforvalteren

Eva Skagestad er tilsatt som avdelingsdirektør med ansvar for skog- og trebruk hos Statsforvalteren i Innlandet. Hun tiltrer stillingen i løpet av oktober.