Skogbruk

Bildemontasje skog
Oppdatert 20.12.2023

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer

Ordninger for skogbruket


Publisert 05.07.2022

Mer midler til ungskogpleie i 2022

Bevilgningen til klimatiltak i skog ble styrket i revidert statsbudsjett. Sammen med ubrukte midler bevilget til gjødsling som klimatiltak i år, sikrer dette 20 mill. kr ekstra til ungskogpleie.


Publisert 16.05.2022

Enhet for skog og trebruk styrker staben med å søke etter to nye medarbeidere

Vi styrker vår stab innen skog og tre og søker etter to nye medarbeidere


Publisert 09.05.2022

Tiltaksplan for skogsektoren i Innlandet 2022 - 2025

Tiltaksplanen for skogsektoren i Innlandet  ble vedtatt i fylkeskommunens hovedutvalg for næring 9. mars.


Publisert 04.04.2022

Innlandsskogbruket i tall 2021

Statsforvalteren i Innlandet har utarbeidet rapporten Innlandsskogbruket i tall 2021. Den oppsummerer aktiviteten gjennom året og gir en oversikt over skogfondsregnskapet og sentral skogstatistikk for Innlandet. 


Publisert 30.03.2022

Signering av unik samarbeidsavtale om skogbrannberedskap Innlandet

Tirsdag 29. mars signerte Statsforvalteren, brannvesen og skognæringen formelt samarbeidsavtalen for skogbrannberedskap i Innlandet. Dette er en avtale som styrker beredskap og samarbeid, og er unik for Norge.


Publisert 17.03.2022

Ansvar ved vindfall i vassdrag

Landbruksdirektoratet har kommet med tydeliggjøring rundt ansvar og roller knyttet til fare for flom ved vindfall i vassdrag


Publisert 20.01.2022

Vårsamling for skogbruket i Innlandet 2022

Vårsamlingen for skogbruket i Innlandet 2022 blir avholdt den 7.april på Honne.


Publisert 06.01.2022

Bruk av skogfond til å rydde vindfall og vurdering av stormskadde bestand til skogproduksjon

Landbruksdirektoratet har klarert at skogfond kan brukes til å dekke underskudd ved oppryddingsdrifter av vindfall. Det er også kommet et oppdatert grunnlag for å vurdere om stående glissen produksjonsskog bør stå etter stormskadene eller avvirkes for nyplanting.


Publisert 22.12.2021

Stormskader informasjon fra Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet har kommet med samlet og oppdatert infomasjon på egen side for stormskader som følge av stormen 19. november 2021.


Publisert 23.11.2021

Omfattende stormskader i Innlandet

Været fredag 19. november førte til stedvis brutale skader på skogen i Innlandet. Statsforvalteren samarbeider med skogeierorganisasjonene og forsikringsselskapet Skogbrand om å skaffe oversikt over skadeomfanget.