Skog og miljø

Foto: Mathis Lunde.

Skogbrukets miljøansvar omfatter hensyn til det biologiske mangfoldet, friluftslivet, landskapet og kulturverdier. Skog og tre er en fornybar ressurs som har en svært viktig og positiv klimaeffekt som karbonbinder og -lager.

Skogeier skal, i henhold til skogbruksloven, ha oversikt over miljøverdier i egen skog. Skognæringen er i dag sertifisert etter ISO 14001 og kravpunktene i Norsk PEFC Skogstandard.

Statsforvalterens oppgaver knyttet til skog og miljø er bl.a. å:

  • Synliggjøre skogens positive bidrag og muligheter i klimasammenheng.
  • Medvirke til at kommunene utnytter landbrukets potensial i energi- og klimaplaner.
  • Være en pådriver for økt bruk av trevirke til bygg- og energiformål.
  • Bidra til økt bruk av fornybar energi generelt, og i landbruket spesielt.
  • Støtte opp om skogbrukets miljø- og klimaarbeid.
  • Forvalte og kontrollere tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

Publisert 23.06.2023

Godt oppmøte på fagdager om kantsoner i skog

Statsforvalteren i Innlandet gjennomførte fire fagdager om kantsoner i skog rundt i Innlandet i mai.


Publisert 25.02.2022

Miljøtilskudd i skog - 2022

Det er i 2022 bevilget en nasjonal ramme til miljøtiltak i skogbruket. Skogeiers søknadsfrister er 1. oktober.


Publisert 25.02.2022

Kantvegetasjon langs vassdrag må bevares

Trær, busker og andre planter langs elver, bekker og vann sørger for at et herlig mylder av arter trives i og langs elvekanten. Fisk er avhengige av trær og planter langs elvekanten. Trær og greiner som henger utover elva, kaster skygge og sørger for at vannet ikke blir for varmt. Alger trives i sollys, så kantvegetasjonen bidrar også til å hindre framvekst av alger.


Publisert 24.03.2021

Miljøtilskudd i skog - 2021

På samme måte som i fjor er det for 2021 bevilget og øremerket 8 millioner kroner til miljøtiltak i skogbruket. Skogeiers søknadsfrister er 1. september og 1. november.


Publisert 09.09.2020

Miljøtilskudd i skog - skogeiers søknadsfrist er 1. november

Ivaretakelse av nøkkelbiotoper, rovfuglreir og tiurleiker er formål som kvalifiserer for miljøtilskudd til skogeier. Det er usikkert om nåværende ordning med nasjonal tilskuddskvote opprettholdes i 2021.


Publisert 25.01.2019

Skogportalen leverer skreddersydd miljøinformasjon

Den sentrale kartløsningen Skogportalen gir kvalitetssikret miljøinformasjon fra ulike databaser samlet på ett nettsted.


Publisert 06.03.2017

Hvor stor del av Hedmarks produktive skogareal er påvirket av ulike miljøhensyn?

Dette spørsmålet ble ytterligere aktualisert gjennom målsettingen om 10 prosent vern av skogarealet.