Miljøtilskudd i skog - skogeiers søknadsfrist er 1. november

Ivaretakelse av nøkkelbiotoper, rovfuglreir og tiurleiker er formål som kvalifiserer for miljøtilskudd til skogeier. Det er usikkert om nåværende ordning med nasjonal tilskuddskvote opprettholdes i 2021.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.09.2020

Tilskudd til ivaretakelse av nøkkelbiotoper inkluderer fornyelse av avtale om hogstavståelse i nøkkelbiotoper som skal stå urørt og tilskudd til «nye» nøkkelbiotoper. Fornyelse er aktuelt dersom det er 10 år eller lenger siden skogeier mottok tilskudd forrige gang. Skogeiers søknadsfrist er 1. november.

Søknad må sendes til og behandles av kommunen.

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog, herunder

  1. dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier

  2. delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften

  3. dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder»

Tilskudd til delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av miljøverdier (punkt 2) er erfaringsmessig den ordningen som er aktuell for flest. Det gis inntil 30 % tilskudd av tømmerets driftsnetto til dekning av tap, fratrukket en arealavhengig egenandel, ved hogstavståelse i nøkkelbiotoper som skal stå urørt.

Skogeier søker kommunen

Skogeier kan søke på ordningen digitalt og kan gjøre dette fra egen skogfondskonto i ´Skogfond på nett´ (med innlogging via Altinn). Alternativet er å benytte skjema «Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog», LDIR-911 B. Ta kontakt med skogansvarlig i din kommune hvis du lurer på noe.

Nærmere omtale er gitt under linken «Miljøtiltak for å ivareta og videreutvikle miljøverdier» på Landbruksdirektoratets hjemmeside.