Miljøtilskudd i skog - 2021

På samme måte som i fjor er det for 2021 bevilget og øremerket 8 millioner kroner til miljøtiltak i skogbruket. Skogeiers søknadsfrister er 1. september og 1. november.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.03.2021

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog, herunder

  • Dekning av merkostnad eller tap knyttet til skjøtsels- og tilretteleggingstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier. Det gis inntil 70 % tilskudd av merkostnad eller tap.

  • Dekning av tap ved bevaring av miljøverdier, herunder nøkkelbiotoper, rovfuglreir og tiurleik. Det gis inntil 30 % tilskudd av tømmerets driftsnetto til dekning av tap, fratrukket en arealavhengig egenandel.

Tilskudd til delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av miljøverdier (punkt 2) er erfaringsmessig den ordningen som er aktuell for flest.

Skogeier søker kommunen

Skogeier kan søke på ordningen digitalt og kan gjøre dette fra egen skogfondskonto i ´Skogfond på nett´ (med innlogging via Altinn). Alternativet er å benytte skjema «Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog», LDIR-911 B. Ta kontakt med skogansvarlig i din kommune hvis du lurer på noe.

Nærmere omtale er gitt under linken «Tilskudd til miljøtiltak i skog» på Landbruksdirektoratets hjemmeside.