Kantvegetasjon langs vassdrag må bevares

Kantsone langs vassdrag
Kantsone langs vassdrag Foto: Mathis Lunde.

Trær, busker og andre planter langs elver, bekker og vann sørger for at et herlig mylder av arter trives i og langs elvekanten. Fisk er avhengige av trær og planter langs elvekanten. Trær og greiner som henger utover elva, kaster skygge og sørger for at vannet ikke blir for varmt. Alger trives i sollys, så kantvegetasjonen bidrar også til å hindre framvekst av alger.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.02.2022

Fjerning av kantvegetasjon langs vassdrag er søknadspliktig

Vannressurslovens § 11 om kantsoner slår fast at det skal opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte langs vassdrag med årsikker vannføring som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr.

Vannressursloven sier ikke noe om bredden på kantsonen, annet enn at den skal ivareta de økologiske funksjonene ei kantsone har. Bredden vil dermed variere med de naturgitte forhold på stedet. Kommunene har imidlertid anledning til å bestemme bredden på kantsona, ente i enkeltvedtak eller i bestemmelser.

Statsforvalteren kan i særlige tilfeller frita for dette kravet ved å gi dispensasjon med vilkår. Dette kravet gjelder selv om annet lovverk kan åpne for annen praksis.

Det er viktig å påpeke at kravet om opprettholdelse av kantvegetasjonen ikke er til hinder for at kantvegetasjonen kan høstes/skjøttes ved plukkhogst. Forutsetningen er at høstingen ikke øker avrenningen til vassdraget eller medfører en endring i livsvilkår for planter og dyr.

Søknad om dispensasjon
Det er utarbeidet er eget søknadsskjema til søknad om dispensasjon til å fjerne kantvegetasjon. Søknadsskjemaet ligger til høyre, i Word- og pdf-format. Søknaden skal sendes elektronisk til Statsforvalteren i Innlandet, sfinpost@statsforvalteren.no 

Unntak fra søknadsplikt
Hogst av eldre, ustabil, ensjikta granskog langs vassdrag der formålet er å etablere en sjiktet kantsone kan imidlertid gjennomføres uten å søke først. Dette gjelder bare dersom hogsten blir gjennomført i tråd med Forskrift om berekraftig skogbruk og PEFC-standardens kravpunkt 24 – Vannbeskyttelse. I disse tilfellene anser vi at kravet i Vannressurslovens §11 er oppfylt.

Les mer og finn søknadsskjema her.

Kontaktpersoner