Skog og miljø

Foto: Mathis Lunde.

Skogbruksloven regulerer det næringsmessige skogbruket. Formålet med loven er å fremme en bærekraftig forvaltning av skogressursene med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskapning samtidig som det biologiske mangfoldet, landskapsbildet, friluftslivet og kulturverdiene i skogen sikres.

Bærekraft innebærer å balansere hensynet til økonomisk verdiskapning med hensynet til miljøverdiene, samtidig som framtidsskogen og dens rolle i klimasammenheng sikres for framtidige generasjoner.

Skognæringens egne sertifiseringsordninger

I tillegg til reguleringene i det offentlige lovverket er skognæringen regulert gjennom egne sertifiseringsordninger.

I Norge er i praksis all skogen miljøsertifisert, hovedsakelig gjennom PEFC-sertifiseringen – og noe gjennom FSC-sertifiseringen.

Fra 1.mars 2023 gjelder ny Norsk PEFC Skogstandard.


Publisert 25.01.2019

Skogportalen leverer skreddersydd miljøinformasjon

Den sentrale kartløsningen Skogportalen gir kvalitetssikret miljøinformasjon fra ulike databaser samlet på ett nettsted.


Publisert 06.03.2017

Hvor stor del av Hedmarks produktive skogareal er påvirket av ulike miljøhensyn?

Dette spørsmålet ble ytterligere aktualisert gjennom målsettingen om 10 prosent vern av skogarealet.