Godt oppmøte på fagdager om kantsoner i skog

Godt oppmøte på fagdag i Kongsvinger. Foto: Mathis Lunde

Statsforvalteren i Innlandet gjennomførte fire fagdager om kantsoner i skog rundt i Innlandet i mai.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.06.2023

Til sammen 200 personer fra kommunenes skogbruksforvaltning, tømmerkjøperne og skogsmaskinentreprenører fikk høre om lovverk, økologisk funksjon og deltatt i diskusjon rundt praktisk tilnærming til skjøtsel av kantsoner. Hovedbudskapet er å at kantsoner har en svært viktig funksjon som må bevares og skjøttes.

Kantsoner i skog

Ifølge Landsskogtakseringen utgjør kantsoner i skog i Innlandet 1 058 050 dekar. Dette er et betydelig arealer som er viktige for fugle- og dyreliv i og ved vann og vassdrag. Fagdagene ble gjennomført i fire helt forskjellige kantsoner i Åsnes, Kongsvinger, Nordre Land og Lillehammer, og representerte stor variasjon i vegetasjon og funksjon.


Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) ved seniorforsker Jon Museth bidro med innlegg om kantsonens funksjon. Kantsonen er hekkeplasser for fugl og fungerer som skjul for pattedyr og amfibier. Skygge fra kantsoner bidrar til å senke temperaturen i vassdrag, som gir gode forhold for fisk og andre vannlevende organismer. Jon påpekte viktigheten av variasjon og lauvtrær i kantsonen. Lauv har pålerot-system som binder kantsonen sammen, fungerer som et rensefilter, tilfører næring til vassdraget gjennom lauvfall, hindrer erosjon og tap av næringsstoffer. Død ved i kantsonen og ute i vannet er også viktig livsmiljø for mangfoldet, men i vassdrag med sterk strøm og nedenforliggende infrastruktur må mengden vindfall begrenses på grunn av fare for oppdemming og flom.


I kantsonen er det ofte fuktig og bæresvak mark, og vann kan ofte komme på avveie under skogsdrift. Trygve Øvergård og Brede Lauten fra Skogkurs var derfor hentet inn for å snakke om sporløs kjøring; det vil si hvordan man kan unngå sporskader, erosjon og avrenning.

Foreløpig unntak fra søknadsplikt for å fjerne kantsone

Det er fortsatt et foreløpig unntak for søknadsplikt ved fjerning av kantsoner etter vannressursloven § 11, ved hogst av eldre, ustabil, ensjikta granskog langs vassdrag der formålet er å etablere en sjiktet kantsone.


Mer om kantvegetasjon her: Kantvegetasjon langs vassdrag må bevaresKontaktpersoner