Miljøtilskudd i skog - 2022

Gjensatt høystubbe som huser sopp som kjuker og er hus til blant annet hakkespetten,
Gjensatt høystubbe som huser sopp som kjuker og er hus til blant annet hakkespetten, Foto: Mathis Lunde.

Det er i 2022 bevilget en nasjonal ramme til miljøtiltak i skogbruket. Skogeiers søknadsfrister er 1. oktober.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.02.2022

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog, herunder

  • Dekning av merkostnad eller tap knyttet til skjøtsels- og tilretteleggingstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier. Det gis inntil 70 % tilskudd av merkostnad eller tap.
  • Dekning av tap ved bevaring av miljøverdier, herunder nøkkelbiotoper, rovfuglreir og tiurleik. Det gis inntil 30 % tilskudd av tømmerets driftsnetto til dekning av tap, fratrukket en arealavhengig egenandel.

Skogeier søker kommunen

Skogeier kan søke på ordningen digitalt og kan gjøre dette fra egen skogfondskonto i ´Skogfond på nett´ (med innlogging via Altinn). Alternativet er å benytte skjema «Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog», LDIR-911 B. Ta kontakt med skogansvarlig i din kommune hvis du lurer på noe.
Nærmere omtale er gitt under linken «Tilskudd til miljøtiltak i skog» på Landbruksdirektoratets hjemmeside.