Vernskog

Skog, fjell og blå himmel

Formålet med vernskogen er å sikre foryngelse og produksjon i klimautsatte skogområder samt gi vern mot naturskader som skred, steinsprang og skadeflom.

Formålet med forskriften om vernskog er å fastsette grensene for vernskogen og sikre en skogbehandling som ivaretar funksjonene tilvernskogen.

Til sammen er det nå 5,3 mill. dekar produktiv vernskog i Innlandet fylket. Med økende ekstremvær og store nedbørsmengder, legges det opp til å tydeliggjøre hvordan vernskog kan opprettes som vern mot skred, ras og flom.


Publisert 06.06.2024

Høring av ny forskrift om vernskog opp mot fjellet i Innlandet

Høring – Samordnet vernskogforskrift for Innlandet. Forskriften viderefører hovedprinsippene for forvaltning av vernskog.


Publisert 17.08.2022

Ny forskrift om vernskog i Innlandet blir forsinket

Arbeidet med en ny felles forskrift om vernskog for Innlandet ble stilt i bero i 2020. Da startet Landbruksdirektoratet og NVE opp arbeid med å utrede forslag til forvaltningsmodeller for sikringsskog mot naturfarer. I deres rapport anbefales det at utformingen av områdene for sikringsskog og reglene for skogsdrift i disse områdene fastsettes i vernskogforskrifter. Når det er endelig bestemt hvordan dette skal løses, vil arbeidet med ny forskrift om vernskog i Innlandet starte opp igjen.


Publisert 23.04.2020

Vernskoggrensa for Innlandet er digitalisert på nytt

Vernskoggrensa for Innlandet er digitalisert på nytt. Moderne kartgrunnlag gjør at grensen nå kan vises mer nøyaktig digitalt.


Publisert 30.08.2019

Seminar om fjellskogskjøtsel – i professor Morks fotspor på Hirkjølen

Mye skogkompetanse fra den offentlige skogforvaltningen i Innlandet var samlet på Hirkjølen i Ringebu kommune for å styrke kunnskapsgrunnlaget om bruk og stell av fjellskogen.


Publisert 19.08.2019

Ny vernskogforskrift for Innlandet

Sammenslåing av Hedmark og Oppland fylker medfører utarbeiding av ny vernskogforskrift som dekker hele Innlandet fylke. Arbeidet starter med en fagdag for skogansvarlige i kommunene den 29. august.