Skogbruk

Bildemontasje skog
Oppdatert 13.03.2023

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer

Ordninger for skogbruket


Publisert 02.12.2022

Nettbasert kurs for regnskapsførere om stormskader

Mange av skogeiere som ble hardt rammet av stormen 19. november 2021 har et regnskapsår som avviker fra det normale. Den ekstraordinære situasjonen krever bevisste økonomiske valg og vurderinger, og regnskapsførerne er svært viktige rådgiverne for skogeierne.


Publisert 01.11.2022

Næringen samles om ny skogtekniker-utdanning

I forrige uke var fageksperter fra næringen samlet på Brumunddal for å fylle innhold i helt nytt fagskolestudium: Skogtekniker. Fagskolestudiet vil være relevant for flere grupper som jobber praktisk i skogbruket.


Publisert 25.10.2022

Ny frist - søknad om tilskudd til opprydding etter storm

Skogeier som ble rammet av stormen 19.11.2021 og tilsvarende hendelser deretter vinteren 2021/2022, kan søke om tilskudd til opprydding av stormskadene. Ordningene har opprinnelig hatt søknadsfrist for skogeierne 01.11.2022. Det er nå varslet at ordningene kan forlenges fram til 01.07.2023. 


Publisert 30.09.2022

Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2023

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket i Innlandet. Søknadsfrist 20. november 2022.


Publisert 05.07.2022

Mer midler til ungskogpleie i 2022

Bevilgningen til klimatiltak i skog ble styrket i revidert statsbudsjett. Sammen med ubrukte midler bevilget til gjødsling som klimatiltak i år, sikrer dette 20 mill. kr ekstra til ungskogpleie.


Publisert 16.05.2022

Enhet for skog og trebruk styrker staben med å søke etter to nye medarbeidere

Vi styrker vår stab innen skog og tre og søker etter to nye medarbeidere


Publisert 09.05.2022

Tiltaksplan for skogsektoren i Innlandet 2022 - 2025

Tiltaksplanen for skogsektoren i Innlandet  ble vedtatt i fylkeskommunens hovedutvalg for næring 9. mars.


Publisert 04.04.2022

Innlandsskogbruket i tall 2021

Statsforvalteren i Innlandet har utarbeidet rapporten Innlandsskogbruket i tall 2021. Den oppsummerer aktiviteten gjennom året og gir en oversikt over skogfondsregnskapet og sentral skogstatistikk for Innlandet. 


Publisert 30.03.2022

Signering av unik samarbeidsavtale om skogbrannberedskap Innlandet

Tirsdag 29. mars signerte Statsforvalteren, brannvesen og skognæringen formelt samarbeidsavtalen for skogbrannberedskap i Innlandet. Dette er en avtale som styrker beredskap og samarbeid, og er unik for Norge.


Publisert 17.03.2022

Ansvar ved vindfall i vassdrag

Landbruksdirektoratet har kommet med tydeliggjøring rundt ansvar og roller knyttet til fare for flom ved vindfall i vassdrag