Tilskudd til miljøtiltak i skog for 2023

Skog
Foto: Mathis Lunde/Statsforvalteren i Innlandet.

Det er for 2023 bevilget 5,5 millioner kroner til miljøtiltak i skog. Nytt av året er at søknader behandles og bevilges fortløpende, med andre ord ingen søknadsfrist.

Publisert 18.04.2023

Etter forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6 kan det gis tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog, herunder:

  • Dekning av merkostnad eller tap knyttet til skjøtsels- og tilretteleggingstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier. Det gis inntil 70 % tilskudd av merkostnad eller tap.
  • Dekning av tap ved bevaring av miljøverdier, herunder nøkkelbiotoper, rovfuglreir og tiurleik. Det gis inntil 30 % tilskudd av tømmerets driftsnetto til dekning av tap, fratrukket en arealavhengig egenandel.

Skogeier søker kommunen

Skogeier kan søke på ordningen digitalt og kan gjøre dette fra egen skogfondskonto i Skogfondssystemet via Altinn. Alternativet er å benytte skjema «Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog», LDIR-911 B.

Ta kontakt med skogansvarlig i din kommune hvis du lurer på noe.
Nærmere omtale er gitt under lenken: «Tilskudd til miljøtiltak i skog» på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Kontaktpersoner