Tilskudd fra skogbrukets rentemidler 2024

Penger og stablet tømmer

Organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om fylkesinntrukne rentemidler til konkrete prosjekter og tiltak som fremmer skogbruket i Innlandet. Søknadsfrist 20. november 2023.

Publisert 09.10.2023

Prosjekter/tiltak som bidrar til å realisere målene i Tiltaksplan for skog- og tresektoren i Innlandet 2022-2025 vil bli prioritert.

Tiltaksplanen har 3 hovedtema:

  • Bærekraft og produksjon i skogen
  • Verdiskaping og klimanytte
  • Kunnskapsløft for bærekraftig skog- og trebruk

Prosjektene skal være av regional betydning.

Søknaden skal inneholde:

  • Hvem som søker
  • Hovedmål, delmål og kort beskrivelse av oppgavene i prosjektet
  • Hvem som skal utføre arbeidet og aktuelle samarbeidspartnere
  • Framdriftsplan med sluttdato
  • Budsjett og kostnadsplan for de ulike delene i prosjektet
  • Finansieringsplan inklusive egeninnsats, timepriser og antall timer
  • Plan for rapportering

Søknad sendes innen 20.11.2023 til: sfinpost@statsforvalteren.no
eller til:
Statsforvalteren i Innlandet
Enhet for skog- og trebruk.
Postboks 987
2604 Lillehammer.
Søknaden merkes: "Fylkesinntrukne rentemidler 2024".

Prosjekter av kommunal eller lokal betydning sendes landbruksforvaltningen i den enkelte kommune for eventuelt støtte fra de kommunale rentemidlene.

Kontaktpersoner