Arealforvaltning

Oppdatert 20.12.2023

Det er i utgangspunktet kommunen sjølv som avgjer korleis areala skal brukast, så lenge arealbruken er innanfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvaltaren er fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik, og skal syte for at nasjonale interesser blir sikra. I tillegg skal vi sjå til at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følgjast

Stortinget og regjeringa gir retningslinjer og rammer som kommunane skal leggje til grunn i arealforvaltninga. Statsforvaltaren skal sørgje for at kommunane sikrar nasjonale interesser innanfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnstryggleik. Vi skal også sjå til at planlegginga er i tråd med interessene til barn og unge. Dersom den kommunale arealforvaltninga er i strid med nasjonale interesser, kan Statsforvaltaren gripe inn.

Statsforvaltaren kan gripe inn ved å fremje motsegn til arealplanar eller klage på vedtak i byggjesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen vel ikkje å ta omsyn til motsegna, går saka til mekling mellom partane. Om meklinga ikkje fører fram, kan kommunen be om at saka blir send til Kommunal- og distriktsdepartementet for endeleg avgjerd.

Statsforvaltaren er klageinstans

Dei som blir påverka av kommunale vedtak i reguleringsplanar og byggjesaker, og av vedtak etter jordlova, konsesjonslova og odelslova, kan klage til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar også klagesaker etter matrikkellova, eigarseksjonslova, veglova, tomtefestelova og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvaltaren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlege overtek privat eigedom etter plan- og bygningslova (ekspropriasjon). Denne typen klager blir først behandla av kommunen. Dersom kommunen ikkje gir klagaren medhald, sender kommunen klagen til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 23.06.2021

Statsforvaltaren har gitt uttale til planprogram frå Vindafjord kommune

Vindafjord kommune er i gong med revidering av både arealdel og samfunnsdel, og har hatt forslag til planprogram ute på høyring. Forslag til planprogram er eit oversikteleg og strukturert dokument, med gode koplingar opp mot åtte av FN sine berekraftsmål.


Publisert 08.06.2021

Ny veileder om universell utforming i planlegging

Et inkluderende samfunn er viktig, i dette ligger det blant annet at alle skal ha like muligheter til å bruke byen, være i naturen eller komme seg til jobb uten hjelp fra andre. Hvordan vi utformer byer, tettsteder utearealer og friområder er derfor avgjørende.


Publisert 27.05.2021

Statsforvalteren har uttalt seg om Lund kommunes planprogram

Med ny firefelts E39 fra Lyngdal til Ålgård, vil Lund kommune bli en del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Statsforvalteren oppfordrer kommunen til å vurdere kommunalt samarbeid og/eller sammenslåing for å sikre dagens og fremtidens innbyggere gode kommunale tjenester. 


Publisert 19.05.2021

Flere innsigelser til reguleringsplanen for Hetlandsskogen

Vi har uttalt oss til detaljregulering for North Sea Energy Park i Hetlandsskogen i Bjerkreim kommune. Planen skal legge til rette for kraftintensiv industri som datasenter og batterifabrikk med tilhørende infrastruktur. Sirkulær industri skal nyttiggjøre overskuddsvarmen fra driften av datasenteret. 


Publisert 11.05.2021

Klimaeffekt av arealbruksendringer

Miljødirektoratet har laget et verktøy hvor man kan beregne utslippseffekten av ulike klimatiltak. Klimagassutslipp, klimatilpasning og andre økosystemtjenester skal vurderes ved planlegging av nye områder. Hvis dette mangler vil Statsforvalteren etterspør det i relevante plansaker.


Publisert 20.04.2021

Ny veileder om kommuneplanens arealdel

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt ut veileder om arealdelen av kommuneplanen. Veilederen gir svar på vanlige spørsmål og problemstillinger og er ment som ett praktisk hjelpemiddel for kommunen. 


Publisert 16.04.2021

Departementet krev oppdatert utgreiing og samanlikning av alternativa for FV47 Åkra sør – Veakrossen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil ikkje ta endeleg stilling til motsegner før vilkåra om oppdatert utgreiing er gjennomført. Planvedtaket i Karmøy kommune følger ikkje opp føringane frå departementet.


Publisert 22.03.2021

Utbygging på myrareal er konfliktfullt

Reguleringsplanen i Nordstøldalen i Sauda legger til rette for et nytt hyttefelt, deler av det på myr. Statsforvalteren har innsigelse til planen fordi den mangler vurderinger for hvilke konsekvenser utbyggingen får for biologisk mangfold, karbonrike areal og friluftsliv i området.


Publisert 08.03.2021

Innspill og innsigelser til planlegging av spennende boligområde på Sande i Sola

Områdeplanen legger opp til å etablere nye byggefelt sentralt i Sola kommune. Det er positivt at det fortettes i et område med forholdsvis god kollektivdekning, gangavstand til sentrumsfunksjoner og muligheter for et kortreist hverdagsliv. 


Publisert 19.02.2021

Dispensasjon frå arealplanar utfordrar nasjonale og regionale verdiar

I 2020 uttalte Statsforvaltaren i Rogaland seg til 487 dispensasjonssøknader. Vi klaga på 17 saker der kommunane hadde gitt dispensasjon mot våre råd. Dersom kommunen ikkje tek slike klagar til følgje, vert sakene som hovudregel avgjort av ein settestatsforvaltar.