Arealforvaltning

Oppdatert 20.12.2023

Det er i utgangspunktet kommunen sjølv som avgjer korleis areala skal brukast, så lenge arealbruken er innanfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvaltaren er fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik, og skal syte for at nasjonale interesser blir sikra. I tillegg skal vi sjå til at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følgjast

Stortinget og regjeringa gir retningslinjer og rammer som kommunane skal leggje til grunn i arealforvaltninga. Statsforvaltaren skal sørgje for at kommunane sikrar nasjonale interesser innanfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnstryggleik. Vi skal også sjå til at planlegginga er i tråd med interessene til barn og unge. Dersom den kommunale arealforvaltninga er i strid med nasjonale interesser, kan Statsforvaltaren gripe inn.

Statsforvaltaren kan gripe inn ved å fremje motsegn til arealplanar eller klage på vedtak i byggjesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen vel ikkje å ta omsyn til motsegna, går saka til mekling mellom partane. Om meklinga ikkje fører fram, kan kommunen be om at saka blir send til Kommunal- og distriktsdepartementet for endeleg avgjerd.

Statsforvaltaren er klageinstans

Dei som blir påverka av kommunale vedtak i reguleringsplanar og byggjesaker, og av vedtak etter jordlova, konsesjonslova og odelslova, kan klage til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar også klagesaker etter matrikkellova, eigarseksjonslova, veglova, tomtefestelova og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvaltaren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlege overtek privat eigedom etter plan- og bygningslova (ekspropriasjon). Denne typen klager blir først behandla av kommunen. Dersom kommunen ikkje gir klagaren medhald, sender kommunen klagen til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 17.02.2021

Statens lokalisering - Rett statlig virksomhet på rett sted

l Bymiljøpakke Nord- Jæren, har Statsforvalteren et ansvar for å følge opp med en regional tilpasset strategi for lokaliseringen av statlige virksomheter. Arbeidet skal etter planen settes i gang i løpet av våren 2021.


Publisert 15.02.2021

Klare utfordringar og prioriteringar i planprogrammet til Suldal

Suldal kommune skal revidere både samfunns- og arealdel i kommuneplanen og har hatt planprogrammet ute til offentleg høyring.


Publisert 15.02.2021

God struktur og kopling til overordna mål i planprogrammet til Hå

Hå kommune skal revidere både samfunns- og arealdelen av kommuneplanen og har nyleg hatt planprogrammet ute på høyring. 


Publisert 12.02.2021

Nye næringsområde og masseuttak ved Kalberg/Kverneland utfordrar natur- og jordvern

Statsforvaltaren har i brev av 12.02.21 gitt uttale til høyring av Time kommuneplan fase 2 som gjeld avgrensa område i kommunen. Ut frå dei nasjonale og viktige regionale omsyn som Statsforvaltaren er sett til å ivareta, har vi faglege råd og motsegner til delar av planforslaget. Dei føreslegne næringsareala ved Kalberg og Kvernaland krev svært mykje areal og vi etterlyser meir overordna vurderingar for å finne lokalitetar med eit meir akseptabelt konfliktnivå knytt til biologisk mangfald, jordvern m.m.


Publisert 05.02.2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent akvakultur i sjø ved Alstein

Nasjonale interesser ved tilrettelegging for akvakulturnæring er viktige, skriv departementet i godkjenningsbrevet. Alstein ligg i Jærstrendene landskapsvernområde og omsynet til naturtypar i sjø og lusesmitte skal vurderast i seinare handsaming etter akvakulturlova.


Publisert 07.12.2020

Statleg samordna uttale til endring av reguleringsplan for Svadberg industriområde i Hjelmeland kommune

Frå 2018 er det innført som fast ordning at Fylkesmannen skal samordne statlege motsegner til kommunale arealplanar etter plan- og bygningslova. I denne saka har Fylkesmannen og NVE motsegn til detaljreguleringsplanen for Svadberg industriområde i Hjelmeland kommune.


Publisert 06.11.2020

Luft på dagsorden - Siste nytt

God luftkvalitet er viktig for å bevare god helse. Her i Rogaland er vi så heldige at vi i all hovedsak har god luftkvalitet. Vi har allikevel opplevd perioder med høy luftforurensning.


Publisert 06.11.2020

Retningslinjene for støy i arealplanlegging er under revisjon

Det er nesten 2,1 millioner mennesker i Norge som er utsatt for støy over anbefalte verdier. Støy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker. Den kan forstyrre nattesøvnen, redusere konsentrasjonen, føre til økt stressnivå og øker risiko for hjerte-og karlidelser.

Se Fylkesmannens uttalelse til reviderte støyretningslinjer T-1442 i dokumentlenka.


Publisert 11.09.2020

Statsråden vil ikkje gripe inn i Biltema-saka

Stavanger kommune gav først løyve til fullsortiments varehus med detaljhandel på Biltema på Forus, men Fylkesmannen i Rogaland klaga på kommunens vedtak fordi det er i strid med nasjonale føringar og regionale planar for etablering og lokalisering av detaljhandel.


Publisert 11.09.2020

Departementet godkjenner bustadområde på Austre Åmøy i Stavanger

Både Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Rogaland hadde motsegn til bustadområdet, av omsyn til nasjonal og regional jordvernpolitikk – og fragmentering av landbruksareal.