Flere innsigelser til reguleringsplanen for Hetlandsskogen

Vi har uttalt oss til detaljregulering for North Sea Energy Park i Hetlandsskogen i Bjerkreim kommune. Planen skal legge til rette for kraftintensiv industri som datasenter og batterifabrikk med tilhørende infrastruktur. Sirkulær industri skal nyttiggjøre overskuddsvarmen fra driften av datasenteret. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.05.2021

Etablering av næringsareal, slik de går fram av høringsdokumentene, krever store areal. Av hensyn til de nasjonale ansvarsområdene som Statsforvalteren er satt til å ivareta gjennom plan- og bygningsloven, har vi tre innsigelser og en rekke faglige råd til planen.

Manglende krav om trinnvis utbygging

Statsforvalteren har innsigelse til manglende krav til trinnvis utbygging. Detaljreguleringsplanen er en av de største reguleringsplanene som er utarbeidet i fylket og konklusjonen i konsekvensutredningen er at tiltaket vil ha stor, negativ og til dels ødeleggende virkning på naturmangfoldet i området, noe vi slutter oss til.

Planen vil også ha negativ virkning på landskapet i området. Vi mener derfor det er viktig at det legges opp til gode, overordna grep som kan styre utbyggingen på en måte som hensyntar konfliktnivået og prioriterer utbygging i mindre konfliktfulle områder først.

Manglende krav om minimum utnyttelsesgrad

Planen legger opp til en omdisponering av et stort område med viktige verneinteresser. Det er viktig at det innarbeides minstekrav knyttet til arealutnyttelse for å redusere arealbeslaget og utbyggingens samlede konsekvenser for friluftsliv og naturmangfold. Å sikre at man får en god utnyttelse av det arealet som blir omdisponert er derfor viktig.

Mangelfulle krav til avbøtende tiltak for landskapstilpasning

I fagrapporten for landskap som er gjennomført på bakgrunn av planarbeidet, vises det til en rekke avbøtende tiltak som kan redusere den negative effekten anlegget vil ha på landskapet. Statsforvalteren har fremmet innsigelse til at disse ikke er fulgt opp godt nok i bestemmelsene. Dette gjelder særlig føringer for høyde og volum på byggene.

Statsforvalteren har også følgende faglige råd:

  • Adkomstvei til BVF1 bør legges inn på plankart
  • Forslag til avbøtende tiltak i form av vannspeil og nye grønne areal sikres i bestemmelsene
  • Forsvarlig håndtering av myrareal/jord sikres i bestemmelsene
  • Det bør legges ved en massehåndteringsplan til sluttbehandlingen av planen
  • Type virksomhet som det åpnes for innenfor planområdet bør sikres bedre i bestemmelsene
  • Dybdeundersøkelser for myr bør gjennomføres og legges til grunn for utregning av klimagassutslippet
  • Høyeste tillatte mønehøyde i område BI2 og BI3 bør reduseres for å sikre tilgang for brannvesen

Les hele høringsuttalelsen fra Statsforvalteren i dokumentlenka.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.