Innspill og innsigelser til planlegging av spennende boligområde på Sande i Sola

Utklipp fra områdeplanen på Sande.

Områdeplanen legger opp til å etablere nye byggefelt sentralt i Sola kommune. Det er positivt at det fortettes i et område med forholdsvis god kollektivdekning, gangavstand til sentrumsfunksjoner og muligheter for et kortreist hverdagsliv. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.03.2021

Statsforvalteren har fremmet innsigelse til parkering, energiløsninger og mangler ved risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for å ivareta nasjonale og viktige regionale interesser.

Parkering

Planen har ikke tallfestet maksimum antall parkeringsplasser for bil eller minimum antall parkeringsplasser. Begge deler er et krav i henhold til retningslinjer og bestemmelser på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og viktig for å nå nullvekst målet i bymiljøpakken som Sola kommune er en del av.

Energiløsninger

Energi er imidlertid ikke eksplisitt omtalt som tema verken i saksdokumentene eller reguleringsbestemmelsene. I kommuneplanbestemmelsene står det under punkt. 3.2.1.1 at; «Ved områderegulering skal det vurderes ulike energiløsninger i samsvar med tilgjengelig infrastruktur i/til området.», og en slik vurdering mangler i denne områdeplanen. Grunnvarme og sjøvannsvarme fra Hafrsfjord nevnes som mulige utredningstema. Oppvarming er det som gir høyest energiforbruk i privathusholdninger, og en alternativ, utslippsfri kilde til oppvarming vil dermed spare energibruket og på den måten bidra til å kutte klimagassutslipp.

Mangler ved ROS-analysen

ROS-analysen tar ikke opp overvann og flom som en risiko, og dermed en mangel i ROS-analysen. Planen må konkretisere hvordan overvann skal håndteres i planområdet og fram til trygg mottakskilde. Normen om å dimensjonere for 20-årsnedbør er i minste laget, i lys av klimaendringer og stadig nye utbygginger og fortetting i området. Areal for overvannshåndtering og flomveier må sikres på overordnet plannivå, og må ta hensyn til eksisterende avrenning, terreng og grunnforhold.

Faglige råd

Vi har flere faglige råd til utformingen av planen, som å beholde naturelement og vektlegge blågrønt preg og stedegen vegetasjon i opparbeidelsen av grøntområder, vannmiljø og fordrøyning/sedimentbasseng.

 

 

 

 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.