Arealforvaltning

Oppdatert 20.12.2023

Det er i utgangspunktet kommunen sjølv som avgjer korleis areala skal brukast, så lenge arealbruken er innanfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvaltaren er fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik, og skal syte for at nasjonale interesser blir sikra. I tillegg skal vi sjå til at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følgjast

Stortinget og regjeringa gir retningslinjer og rammer som kommunane skal leggje til grunn i arealforvaltninga. Statsforvaltaren skal sørgje for at kommunane sikrar nasjonale interesser innanfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnstryggleik. Vi skal også sjå til at planlegginga er i tråd med interessene til barn og unge. Dersom den kommunale arealforvaltninga er i strid med nasjonale interesser, kan Statsforvaltaren gripe inn.

Statsforvaltaren kan gripe inn ved å fremje motsegn til arealplanar eller klage på vedtak i byggjesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen vel ikkje å ta omsyn til motsegna, går saka til mekling mellom partane. Om meklinga ikkje fører fram, kan kommunen be om at saka blir send til Kommunal- og distriktsdepartementet for endeleg avgjerd.

Statsforvaltaren er klageinstans

Dei som blir påverka av kommunale vedtak i reguleringsplanar og byggjesaker, og av vedtak etter jordlova, konsesjonslova og odelslova, kan klage til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar også klagesaker etter matrikkellova, eigarseksjonslova, veglova, tomtefestelova og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvaltaren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlege overtek privat eigedom etter plan- og bygningslova (ekspropriasjon). Denne typen klager blir først behandla av kommunen. Dersom kommunen ikkje gir klagaren medhald, sender kommunen klagen til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 09.02.2022

Endring av reguleringsplan for omregulering av friområde til bustadføremål i Gjesdal – settestatsforvaltar opphevar formannskapets vedtak

Statsforvaltaren i Rogaland klaga på Gjesdal kommune sitt vedtak om endring av reguleringsplan etter forenkla prosess for omregulering av friområde til bustadføremål. Klagen er grunngjeve med omsyn til barn- og unges interesser og manglande vurderingar og krav frå kommunen om erstatningsareal. Settestatsforvaltar, Statsforvaltaren i Vestland, har konkludert med at vilkåra for å behandla endringa i reguleringsplanen etter den enklare prosessen i plan- og bygningslova § 12-14 ikkje var til stades. Statsforvaltaren opphevar difor vedtaket gjort av formannskapet.


Publisert 09.02.2022

Søknad om midlertidig etablering av ein Artic Dome i Hjelmeland - settestatsforvaltar gjer om kommunens vedtak

Statsforvalteren i Rogaland klaga på Hjelmeland kommune sitt vedtak om å gje midlertidig dispensasjon for oppføring av ein Artic Dome i strandsona på eigedom 64/4. Omsøkt plassering kjem i konflikt med strandsoneinteressane på staden, jf. plan- og bygningslova § 1-8. Statsforvaltaren i Vestland var settestatsforvaltar i saka, og har kome til at vilkåra for dispensasjon ikkje er oppfylt og gjer om kommunen sitt vedtak.


Publisert 04.02.2022

Statsforvalteren har gitt uttale til samfunnsdelen med arealstrategi til Karmøy kommune

Kommunen har utarbeidet et oversiktlig dokument som tydelig er knyttet opp mot FN sine bærekraftsmål. Det er positivt at arealstrategiens hovedgrep gir et tydelig signal om en dreining bort fra en spredt og bilbasert arealutvikling og som støtter opp om en samordnet bolig-, areal og transportplanlegging. Dette har også positive virkninger for natur, klima og samfunnssikkerhet.

Vi savner derimot tydeligere føringer for hvordan de prioriterte satsingsområdene konkret skal følges opp for å nå målene satt i samfunnsdelen. Konkretisering av tiltak kunne også vært gjort i en større grad i arealstrategien for å styrke koblingen mellom arealdelen og samfunnsdelen. Det bør også fremgå tydeligere av planen hvordan satsingsområdene er knyttet til kommunens identifiserte og prioriterte utfordringer, slik de er beskrevet i planstrategien.


Publisert 03.02.2022

Innsigelse til støyrapporten i plan for vedlikeholdsområde for tog på Kvaleberg

Den reviderte støyrapporten fra september 2021, som er vedlagt planen, har mangler i henhold til nye føringer i revidert Retningslinje for behandling støy i arealplanlegging (T-1442/21), som trådte i kraft i juni 2021.


Publisert 21.12.2021

Innspel til oppstartsvarsel for planprogram Orstad-Kalberg-Frøyland-Kvernaland i Time

Statsforvaltaren har gitt uttale til varsel om oppstart av planprogram for områda Orstad-Nord – Kalberg-Frøyland-Kvernaland som Time kommune har send på høyring. Vår tilbakemelding er at kommunen som reguleringsmynde har høve til å velja ein slik planprosess det vert lagt opp til. Vårt råd er likevel at kommunen følgjer kravet i kommuneplanen sine føresegner og utarbeider ein områdeplan for området.


Publisert 15.11.2021

Veileder for arealstrategi og kommunalt jordvernmål

Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en ny veileder til Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke. Veilederen tar for seg utarbeidelse av arealstrategi steg for steg, og viser hvordan kommunene kan sette kommunalt jordvernmål.


Publisert 05.11.2021

Statsforvalteren har gitt uttale til Gjesdal sitt planprogram

Gjesdal kommune skal revidere kommuneplanens arealdel og har lagt ut forslag til planprogram på høring. Statsforvalteren har kommet med innspill til planprogrammet ut fra de nasjonale ansvarsområdene vi er satt til å ivareta.


Publisert 02.08.2021, Sist endra 21.02.2024

Liste over sakshandsamarar av plansaker

Alle avdelingar og embetsleiinga hos Statsforvaltaren er involverte i arbeidet med å gje tidleg og tydeleg informasjon om nasjonale og viktige regionale interesser inn i kommunalt planarbeid. Sakene vert fordelte på sakshandsamarar som er knytte til ulike avdelingar som samarbeider tett om ein samordna uttale som gjeld heile embetet sitt ansvar.


Publisert 07.07.2021

Krav til klimautredninger i reguleringsplaner

Kommunen kan kreve at det gjøres vurderinger av klimagassutslipp i en reguleringsplan. Dette kan forankres både i plan- og bygningsloven (pbl.) og de generelle utredningskrav i forvaltningsloven.  


Publisert 06.07.2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) godkjenner Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke ble vedtatt i fylkestinget i Rogaland 20. oktober 2020. Sandnes og Sola kommune fremmet i etterkant innvendinger til planen. KMD har nå godkjent regionalplanen slik den ble vedtatt i fylkestinget.