Arealforvaltning

Oppdatert 20.12.2023

Det er i utgangspunktet kommunen sjølv som avgjer korleis areala skal brukast, så lenge arealbruken er innanfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvaltaren er fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik, og skal syte for at nasjonale interesser blir sikra. I tillegg skal vi sjå til at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følgjast

Stortinget og regjeringa gir retningslinjer og rammer som kommunane skal leggje til grunn i arealforvaltninga. Statsforvaltaren skal sørgje for at kommunane sikrar nasjonale interesser innanfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnstryggleik. Vi skal også sjå til at planlegginga er i tråd med interessene til barn og unge. Dersom den kommunale arealforvaltninga er i strid med nasjonale interesser, kan Statsforvaltaren gripe inn.

Statsforvaltaren kan gripe inn ved å fremje motsegn til arealplanar eller klage på vedtak i byggjesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen vel ikkje å ta omsyn til motsegna, går saka til mekling mellom partane. Om meklinga ikkje fører fram, kan kommunen be om at saka blir send til Kommunal- og distriktsdepartementet for endeleg avgjerd.

Statsforvaltaren er klageinstans

Dei som blir påverka av kommunale vedtak i reguleringsplanar og byggjesaker, og av vedtak etter jordlova, konsesjonslova og odelslova, kan klage til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar også klagesaker etter matrikkellova, eigarseksjonslova, veglova, tomtefestelova og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvaltaren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlege overtek privat eigedom etter plan- og bygningslova (ekspropriasjon). Denne typen klager blir først behandla av kommunen. Dersom kommunen ikkje gir klagaren medhald, sender kommunen klagen til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 04.11.2022

Statsforvalteren har gitt uttale til Lund sin samfunnsdel

Kommunen har laget en oversiktlig og kortfattet samfunnsdel med tydelige mål og delmål knyttet til FNs bærekraftsmål og en punktvis beskrivelse av hva kommunen vil prioritere for å oppnå disse.


Publisert 20.10.2022

Statsforvaltaren har gitt uttale til Suldal sin kommuneplan

Statsforvaltaren rosar kommunen for godt arbeid med kommuneplanen, men kjem med fleire motsegn til konfliktfylte arealforslag.


Publisert 06.10.2022

Statsforvalteren klager på NVE sitt vedtak om å gi konsesjon til flytende vindmøller utenfor Karmøy

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt anleggskonsesjon til Marin Energi Testsenter AS (METCentre) for utvidelse av et eksisterende demonstrasjonsanlegg for flytende vindturbiner utenfor Karmøy kommune. Statsforvalteren har klaga på dette vedtaket.


Publisert 03.10.2022

Ny veileder fra Kommunal- og distriktsdepartementet om fritidsboliger

Den 29. september 2022 publiserte Kommunal- og distriktsdepartementet en ny veileder om planlegging av fritidsboliger. Veilederen gir en oversikt over nasjonale føringer og hensyn som er viktige for å sikre en mer bærekraftig lokalisering, utbygging og bruk av fritidsboliger.


Publisert 02.03.2022

Statsforvalteren fremmer innsigelse til detaljreguleringsplan for Vaulen skole

På grunn av manglende uteoppholdsareal i tilknytning til skolen fremmer vi innsigelse til planforslaget, jf. hensyn til barn og unges oppvekstsvilkår fastsatt i pbl. § 1-1, Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging og Opplæringsloven § 9A-7. 

Videre har vi faglige råd om at:

  • Det sikres lademuligheter for bil og i ansattes sykkelparkering, og at en andel av sykkelparkeringsplassene blir utformet som sykkelparkeringsplass for større sykler/sykkelhenger.
  • Det gjennomføres en reell vurdering av hensiktsmessig energikilde for planen i tillegg til fjernvarme.
  • Det gjennomføres en livsløpsanalyse av planlagte tiltak for å kartlegge det totale forventede klimaavtrykket/klimagassutslipp som følge av denne planen.

Publisert 09.02.2022

Endring av reguleringsplan for omregulering av friområde til bustadføremål i Gjesdal – settestatsforvaltar opphevar formannskapets vedtak

Statsforvaltaren i Rogaland klaga på Gjesdal kommune sitt vedtak om endring av reguleringsplan etter forenkla prosess for omregulering av friområde til bustadføremål. Klagen er grunngjeve med omsyn til barn- og unges interesser og manglande vurderingar og krav frå kommunen om erstatningsareal. Settestatsforvaltar, Statsforvaltaren i Vestland, har konkludert med at vilkåra for å behandla endringa i reguleringsplanen etter den enklare prosessen i plan- og bygningslova § 12-14 ikkje var til stades. Statsforvaltaren opphevar difor vedtaket gjort av formannskapet.


Publisert 09.02.2022

Søknad om midlertidig etablering av ein Artic Dome i Hjelmeland - settestatsforvaltar gjer om kommunens vedtak

Statsforvalteren i Rogaland klaga på Hjelmeland kommune sitt vedtak om å gje midlertidig dispensasjon for oppføring av ein Artic Dome i strandsona på eigedom 64/4. Omsøkt plassering kjem i konflikt med strandsoneinteressane på staden, jf. plan- og bygningslova § 1-8. Statsforvaltaren i Vestland var settestatsforvaltar i saka, og har kome til at vilkåra for dispensasjon ikkje er oppfylt og gjer om kommunen sitt vedtak.


Publisert 04.02.2022

Statsforvalteren har gitt uttale til samfunnsdelen med arealstrategi til Karmøy kommune

Kommunen har utarbeidet et oversiktlig dokument som tydelig er knyttet opp mot FN sine bærekraftsmål. Det er positivt at arealstrategiens hovedgrep gir et tydelig signal om en dreining bort fra en spredt og bilbasert arealutvikling og som støtter opp om en samordnet bolig-, areal og transportplanlegging. Dette har også positive virkninger for natur, klima og samfunnssikkerhet.

Vi savner derimot tydeligere føringer for hvordan de prioriterte satsingsområdene konkret skal følges opp for å nå målene satt i samfunnsdelen. Konkretisering av tiltak kunne også vært gjort i en større grad i arealstrategien for å styrke koblingen mellom arealdelen og samfunnsdelen. Det bør også fremgå tydeligere av planen hvordan satsingsområdene er knyttet til kommunens identifiserte og prioriterte utfordringer, slik de er beskrevet i planstrategien.


Publisert 03.02.2022

Innsigelse til støyrapporten i plan for vedlikeholdsområde for tog på Kvaleberg

Den reviderte støyrapporten fra september 2021, som er vedlagt planen, har mangler i henhold til nye føringer i revidert Retningslinje for behandling støy i arealplanlegging (T-1442/21), som trådte i kraft i juni 2021.


Publisert 21.12.2021

Innspel til oppstartsvarsel for planprogram Orstad-Kalberg-Frøyland-Kvernaland i Time

Statsforvaltaren har gitt uttale til varsel om oppstart av planprogram for områda Orstad-Nord – Kalberg-Frøyland-Kvernaland som Time kommune har send på høyring. Vår tilbakemelding er at kommunen som reguleringsmynde har høve til å velja ein slik planprosess det vert lagt opp til. Vårt råd er likevel at kommunen følgjer kravet i kommuneplanen sine føresegner og utarbeider ein områdeplan for området.