Statsforvalteren klager på NVE sitt vedtak om å gi konsesjon til flytende vindmøller utenfor Karmøy

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt anleggskonsesjon til Marin Energi Testsenter AS (METCentre) for utvidelse av et eksisterende demonstrasjonsanlegg for flytende vindturbiner utenfor Karmøy kommune. Statsforvalteren har klaga på dette vedtaket.

Publisert 06.10.2022

Utbyggingen ligger i influensområdet til en svært viktig trekkrute for mange fuglearter, hvor flere av de er trua. Denne ruta er klassifisert som et landskapsøkologisk funksjonsområde av svært stor verdi. Det er fremdeles stor uvisshet om følgene av vindkraftanlegg for ulike artsgrupper av fugl, slik som trekk-høyde under ulike værforhold, endra trekk-korridorer, artsspesifikke variasjoner, type anlegg med mer. Det er lite sannsynlig at fuglene vil være i stand til å venne seg til slike anlegg. Føre-var-prinsippet § 9 i naturmangfoldloven vil ut fra dette måtte vektlegges tungt.

Vi stiller spørsmål til om NVE har lagt for stor vekt på behovet for utsetting av ny teknologi for havbasert kraftproduksjon og sett bort fra faggrunnlaget og den svært uheldige plasseringen av anlegget med tanke på fugl. Det går utvilsomt en svært viktig trekkorridor i dette beltet oppover Rogalandskysten og en rekke truede arter benytter denne ruten. Vi mener at konsekvenser for naturmangfold og fugl i liten grad er vurdert.

NVE konstaterer at fugletrekkene langs norskekysten ikke er tilstrekkelig kartlagt og at det mangler langtidsdata for trekk forbi området. Det er dermed knyttet usikkerhet om både trekkenes omfang og konsekvensene av demonstrasjonsanlegget.

Statsforvalteren mener at NVE ikke har vektlagt føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 tilstrekkelig før vedtak. Et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag er viktig når en nå får flere saker som omhandler vindkraft til havs.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.