Arealforvaltning

Oppdatert 20.12.2023

Det er i utgangspunktet kommunen sjølv som avgjer korleis areala skal brukast, så lenge arealbruken er innanfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvaltaren er fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik, og skal syte for at nasjonale interesser blir sikra. I tillegg skal vi sjå til at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følgjast

Stortinget og regjeringa gir retningslinjer og rammer som kommunane skal leggje til grunn i arealforvaltninga. Statsforvaltaren skal sørgje for at kommunane sikrar nasjonale interesser innanfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnstryggleik. Vi skal også sjå til at planlegginga er i tråd med interessene til barn og unge. Dersom den kommunale arealforvaltninga er i strid med nasjonale interesser, kan Statsforvaltaren gripe inn.

Statsforvaltaren kan gripe inn ved å fremje motsegn til arealplanar eller klage på vedtak i byggjesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen vel ikkje å ta omsyn til motsegna, går saka til mekling mellom partane. Om meklinga ikkje fører fram, kan kommunen be om at saka blir send til Kommunal- og distriktsdepartementet for endeleg avgjerd.

Statsforvaltaren er klageinstans

Dei som blir påverka av kommunale vedtak i reguleringsplanar og byggjesaker, og av vedtak etter jordlova, konsesjonslova og odelslova, kan klage til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar også klagesaker etter matrikkellova, eigarseksjonslova, veglova, tomtefestelova og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvaltaren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlege overtek privat eigedom etter plan- og bygningslova (ekspropriasjon). Denne typen klager blir først behandla av kommunen. Dersom kommunen ikkje gir klagaren medhald, sender kommunen klagen til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 12.01.2023

Tilleggshøyring av arealdelen til kommuneplan for Stavanger for perioden 2023-2040

Stavanger kommune har ei tilleggshøyring i samband med revisjon av arealdelen til kommuneplanen, og Statsforvaltaren i Rogaland har no gitt sin høyringsuttale.


Publisert 02.01.2023

Nye kommuner kan få støtte til å ta vare på natur

20 kommuner fikk i 2022 tilskudd av Miljødirektoratet til å utarbeide kommunedelplan for naturmangfold. Nå melder Miljødirektoratet at det er åpent for at nye kommuner kan få støtte til å ta vare på natur.


Publisert 06.12.2022

Tomtereserven for fritidsboliger i kommunale arealplaner

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Norsk institutt for naturforskning (NINA) kartlagt tomtereserven for fritidsbebyggelse i gjeldende kommunale arealplaner.


Publisert 05.12.2022

Tillegshøyring kommuneplan Sandnes 2023-2038

Sandnes kommune har ei tilleggshøyring i samband med kommuneplanen på offentleg ettersyn, og Statsforvaltaren i Rogaland har gitt høyringsuttale.


Publisert 08.11.2022

Prinsipielle avgjersler frå settestatsforvaltar i dispensasjonssaker

Det har nyleg kome fem ulike avgjersler frå settestatsforvaltar i dispensasjonssaker der Statsforvaltaren i Rogaland har påklaga kommunale vedtak. Det er breidde i både interesse som blir råka og grunngjeving i klagebehandling. Alle kan ha overføringsverdi for både oss og kommunane våre.


Publisert 04.11.2022

Statsforvalteren har gitt uttale til Lund sin samfunnsdel

Kommunen har laget en oversiktlig og kortfattet samfunnsdel med tydelige mål og delmål knyttet til FNs bærekraftsmål og en punktvis beskrivelse av hva kommunen vil prioritere for å oppnå disse.


Publisert 20.10.2022

Statsforvaltaren har gitt uttale til Suldal sin kommuneplan

Statsforvaltaren rosar kommunen for godt arbeid med kommuneplanen, men kjem med fleire motsegn til konfliktfylte arealforslag.


Publisert 06.10.2022

Statsforvalteren klager på NVE sitt vedtak om å gi konsesjon til flytende vindmøller utenfor Karmøy

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt anleggskonsesjon til Marin Energi Testsenter AS (METCentre) for utvidelse av et eksisterende demonstrasjonsanlegg for flytende vindturbiner utenfor Karmøy kommune. Statsforvalteren har klaga på dette vedtaket.


Publisert 03.10.2022

Ny veileder fra Kommunal- og distriktsdepartementet om fritidsboliger

Den 29. september 2022 publiserte Kommunal- og distriktsdepartementet en ny veileder om planlegging av fritidsboliger. Veilederen gir en oversikt over nasjonale føringer og hensyn som er viktige for å sikre en mer bærekraftig lokalisering, utbygging og bruk av fritidsboliger.


Publisert 02.03.2022

Statsforvalteren fremmer innsigelse til detaljreguleringsplan for Vaulen skole

På grunn av manglende uteoppholdsareal i tilknytning til skolen fremmer vi innsigelse til planforslaget, jf. hensyn til barn og unges oppvekstsvilkår fastsatt i pbl. § 1-1, Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging og Opplæringsloven § 9A-7. 

Videre har vi faglige råd om at:

  • Det sikres lademuligheter for bil og i ansattes sykkelparkering, og at en andel av sykkelparkeringsplassene blir utformet som sykkelparkeringsplass for større sykler/sykkelhenger.
  • Det gjennomføres en reell vurdering av hensiktsmessig energikilde for planen i tillegg til fjernvarme.
  • Det gjennomføres en livsløpsanalyse av planlagte tiltak for å kartlegge det totale forventede klimaavtrykket/klimagassutslipp som følge av denne planen.