Parkeringsdekning for ny legevakt: Statsforvalteren trekker innsigelse etter justert planforslag fra kommunen

Statsforvalteren i Rogaland fremmet 18. oktober 2023 innsigelse til detaljregulering for ny legevakt. Årsaken var at parkeringsdekningen er i strid med føringer i områdeplan, og i konflikt med nullvekstmålet for personbiltransport. Nå har kommunen justert planen og vi trekker derfor innsigelsen.

Publisert 28.11.2023

Vi har fått til en god løsning, sammen med kommunen, der brukerne av legevakten får ivaretatt sitt behov for parkering, og det samtidig gjøres grep for å ivareta det viktige målet om nullvekst i personbiltrafikken i området. Du finner både høringsuttalelsen vår og brev om trekking av innsigelse som vedlegg til denne nyhetssaken.

De fleste har behov for bil eller taxi til legevakten

Vi er enige i at de fleste pasienter må komme seg til legevakten i egen bil eller taxi. Derfor har vi også forståelse for at det må være høyere parkeringsdekning her, enn ved andre offentlige kontorer og bygg. Dette formidlet vi til kommunen i vår høringsuttalelse, der vi skrev at vi kunne være åpne for en noe høyere parkeringsdekning for legevakten. Det nye legevaktbygget skal også inneholde flere andre funksjoner, og vi var tydelige på at disse må forholde seg til føringer i overordnet plan. Dette er funksjoner som ikke har et særskilt behov for flere parkeringsplasser, og som derfor må få en parkeringsdekning som bidrar til å dreie persontransporten over på mer miljøvennlige transportformer som kollektiv, sykkel og gange, i tråd med nullvekstmålet.

Hvorfor er det viktig å begrense parkeringsmulighetene?

Et viktig virkemiddel for å nå nullvekstmålet er nettopp å ha en restriktiv parkeringsdekning der dette er mulig, i kombinasjon med å legge til rette for mer bruk av kollektivtransport, sykkel og gange. Nullvekst i persontransport med bil er viktig for å få ned klimagassutslipp. Når vi reduserer bilbruken reduserer vi også samtidig arealbruk til utbygging av veg og parkering. Da kan arealene brukes til andre viktige formål som matproduksjon, natur og friluftsliv – og nødvendige utbygginger.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.