Uttale til områdeplan for aktivitet og servicetilbud og fritidsbustader i Svandal

Planforslag områdeplan 2021003 Svandal

Statsforvaltaren har gitt uttale til områdeplan for Svandal. Det er ein omfattande plan for vidare utvikling av skidestinasjonen med tilhøyrande fritidsbustader og service- og aktivitetstilbod. Statsforvaltaren har fremma motsegn til anlegg for stasjonsbygg og bevertning på Ramnafjellnuten, samt gondol, zipline og turveg til Ramnafjellnuten.

Publisert 25.05.2023

Det er utarbeidd områdeplan for utvikling av aktivitet- og servicetilbod og fritidsbustader i Svandal. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for vidareutvikling i området ved Sauda skisenter, blant anna med etablering av gondolbanar, med sikte på å skapa meir heilårsaktivitet, samt utvikling av destinasjon med fritidsbusetnad, utleigeeiningar, næring- og servicetilbod. Planen skal sikra samanhengande ski-/turløypenett gjennom planområdet.

Motsegn til tiltaka omkring Ramnafjellnuten er fremma med bakgrunn i konflikt med kartlagde naturtypar og at tiltaket opnar for aktivitet og ferdsle inn i eit vidare nesten urørd hei- og fjellområde med villreinomsyn.

I tillegg har me fleire faglege råd me rår kommunen til å innarbeide i vidare arbeid med planen, mellom anna knytt til omsynet til landbruksnæringa, omsynet til myr, overvatn, vatn- og avløp, fare/skred, massehandtering med vidare.

Uttalen ligg ved i sin heilskap. 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.