Statsforvalteren har uttalt seg om Lund kommunes planprogram

Med ny firefelts E39 fra Lyngdal til Ålgård, vil Lund kommune bli en del av en større bo- og arbeidsmarkedsregion. Statsforvalteren oppfordrer kommunen til å vurdere kommunalt samarbeid og/eller sammenslåing for å sikre dagens og fremtidens innbyggere gode kommunale tjenester. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.05.2021

Lund kommune skal utarbeide samfunnsdelen til kommuneplanen. De tar sikte på å starte arbeidet med kommuneplanens arealdel i 2022, men det forutsetter at kommunedelplan for ny E39 er vedtatt innen den tid.

Sammenslåing kan være et alternativ

Lund kommunen har en utfordrende økonomisk driftssituasjon og har satt bærekraftig økonomi som delmål nummer en. Med en rekke krevende lokale utfordringer og utviklingstrekk, stiller kommunen selv spørsmål til om de leverer gode nok tjenester til innbyggerne.

Statsforvalteren har i den forbindelse oppfordret kommunen til å vurdere om kommunalt samarbeid om enkelte tjenester eller sammenslåing med en annen kommune er et alternativ. Statsforvalteren vil kunne bidra med prosessveiledning, og ved å søke om midler kan to kommuner få 200 000 kroner i støtte til utredning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Adresserer utfordringer innen skole, barn og unge

I planprogrammet nevnes utfordringer med rekruttering i oppvekstsektoren, og kommunen har over tid hatt utfordringer med læringsmiljø og læringsresultater. Det er derfor svært positivt at kommunen har fokus på å rekruttere og beholde kompetanse i sektoren.

Utgifter til barnevern er også nevnt som en bekymring. Barnevernstiltak er i den «spisse enden» av kommunens tjenester og ofte en konsekvens av oppvekstmiljøet og helse-, og livskvalitet til både barn og voksne. Forekomsten av barnevernstiltak må sres i sammenheng med den kunnskap en har om faktorer som påvirker barnas oppvekstsvilkår og livskvalitet, og Statsforvalteren trekker spesielt frem vekten av å integrere folkehelsearbeidet på tvers i den videre kommuneplan-prosessen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.