Statsforvalteren har gitt uttale til Gjesdal sitt planprogram

Gjesdal kommune skal revidere kommuneplanens arealdel og har lagt ut forslag til planprogram på høring. Statsforvalteren har kommet med innspill til planprogrammet ut fra de nasjonale ansvarsområdene vi er satt til å ivareta.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.11.2021

Her er noe av det Statsforvalteren har uttalt seg til:

Fortetting, grønnstruktur og arealstrategi
Statsforvalteren er positiv til at kommunen ønsker å fokusere på fortetting i sentrumsnære områder. Dette er i tråd med regionale og nasjonale føringer om bolig-, areal- og transportplanlegging. Dette vil sammen med en prioritert utbyggingsrekkefølge, bidra til å redusere transportbehovet og målet om å bygge ned mindre natur- og landbruksareal. Fortetting bør også ses i sammenheng med retningslinjene for regulering av grønnstruktur, og vi peker særlig på viktigheten av å opprettholde en sammenhengende grønnstruktur som er en viktig korridor for biologisk mangfold og klimatilpasning og er viktig for barn og unge.

Kommunen skal utarbeide en arealstrategi. Som grunnlag for arealstrategien bør det foreligge en samlet oversikt over arealkapasitet i utbyggingsområdene og forventninger til fremtidige arealbehov. Dette må ses i sammenheng med at Gjesdal kommune forventer en lavere befolkningsvekst enn hva nåværende planer legger opp til. Det er derfor svært positivt at kommunen skal lage en strategi for fortetting. I arealstrategien bør det også legges til at det bør unngås nedbygging av karbonrike areal, og areal som er viktige for vannfordrøying og klimatilpasning og det bør gjøres en vurdering av kommunens naturverdier. Vi ber også kommunen om å bruke arealstrategien ved vurdering av innspill til kommuneplanen.

Klima
Det er positivt at Gjesdal skal sette arbeidet med kommuneplanens arealdel i sammenheng med
klima- og miljøplanen. Det er viktig at mål og tiltak for kommunens satsing på klima og miljø er klare i tide, så kommunen kan vurdere hvordan de vil bruke virkemidlene i kommuneplanen for å underbygge målene i klima og miljøplanen.

Landbruk
Vi råder kommunen til å prioritere en evaluering av praksisen knyttet til spredt boligbygging og at det gjøres en gjennomgang av hvilke områder som faktisk har bosetningshensyn. Flere av områdene som kommunen har definert med bosettingshensyn ligger i relativt kort kjøreavstand fra kommunesenteret eller andre tettsteder, og det skal derfor ikke være sterke samfunnsinteresser knyttet til styrking av bosetting i slike områder.

Samfunnssikkerhet
Vi ber om at det tydeliggjøres at kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse legges til grunn for arealplanarbeidet i kommunen. Vi minner også om at risiko- og sårbarhetsanalysen er i ferd med å gå ut på dato.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.