Innsigelse til støyrapporten i plan for vedlikeholdsområde for tog på Kvaleberg

Den reviderte støyrapporten fra september 2021, som er vedlagt planen, har mangler i henhold til nye føringer i revidert Retningslinje for behandling støy i arealplanlegging (T-1442/21), som trådte i kraft i juni 2021.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.02.2022

Planendringen som har vært på høring, kommer som følge av at det er etablert tiltak på eiendommen, blant annet vasking og hensetting av tog som ikke er avklart etter plan- og bygningsloven, og som ifølge naboer har ført til økt støybelastning. Området ansees som viktig for driften av lokaltog som betjener Nord-Jæren, Jæren og Dalane, og det derfor viktig å komme fram til en løsning som ivaretar alle berørte parter og interesser på best mulig måte. 

Statsforvalteren har innsigelse til mangler i støyrapporten, og de potensielle konsekvensene det har for foreslåtte avbøtende tiltak i planen. De aktuelle manglene er at det tilsynelatende mangler sikkerhetsmargin på 3 dB og måling av sumstøy. Måling av sumstøy i aktuelle områder er et nytt krav i den reviderte utgaven av Retningslinje for behandling støy i arealplanlegging (T-1442/21) som trådte i kraft i juni 2021. 

I ny støyrapport må tilgrensende friområde Hamnevika også kartlegges. Det må også vurderes om det skal legges til sikkerhetsmargin på 3 dB i støyutredningen (002), slik som anbefalt i målerapport (001), og det må beregnes sumstøy for området, siden område er påvirket av støy fra flere kilder.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.