Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) godkjenner Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke ble vedtatt i fylkestinget i Rogaland 20. oktober 2020. Sandnes og Sola kommune fremmet i etterkant innvendinger til planen. KMD har nå godkjent regionalplanen slik den ble vedtatt i fylkestinget.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.07.2021

Regelverk

Plan- og bygningsloven § 8-4, 2. ledd gir kommuner som blir direkte berørt av en regional plan en rett til å kreve at saken bringes inn for departementet, dersom de aktuelle kommunene har vesentlige innvendinger mot planens mål eller retningslinjer.

Bakgrunn for innvendingene

Sandnes kommune har i etterkant av fylkestingets vedtak fremmet innvending mot at rekkefølge og prioritet i utbygging fra den forrige regionalplanen, er endret for Sandnes øst. Kommunen hadde også innvending mot at høyverdig kollektivtrasé fra Hana til Sandnes øst, som var lagt inn i den forrige regionalplanen, ikke er synlig i kartene som viser prioritert kollektivtransportnett i den nye planen. Sola kommune fremmet innvending mot at et område definert som langsiktig utbyggingsreserve på Forus vest, er tatt ut av gjeldende regionalplan.

Departementets avgjørelse

Departementet har nå godkjent regionalplanen slik den ble vedtatt i fylkestinget 20. oktober 2020, det innebærer at de aktuelle innvendingene ikke er tatt til følge. I den konkrete begrunnelsen skriver KMD blant annet at; «Departementet viser til at den regionale planen har vært utarbeidet over tid og med stor grad av medvirkning. Den bygger videre på prinsippene i den tidligere Regionalplan for Jæren, med prioriterte utviklingsakser og langsiktig grense mot landbruksarealene, samt senterstruktur og regional grøntstruktur. Den regionale planen legger opp til en mer strategisk og overordnet tilnærming enn den forrige planen, med mindre detaljering av når de ulike utbyggingsområdene kan bygges ut.»  

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.